Pojęcia

  1. Pojęcia

1.1.  Sprzedawca – prywatna osoba prawna zarejestrowana w Rejestrze Osób Prawnych Izby Handlowej Królestwa Niderlandów (KvK), Flowerswave B.V., kod osoby prawnej 813806057, NIP NL813806057B01, adres siedziby GOLFSTROOM 00017 2221XM KATWIJK ZH.

1.2.  flowerauctions.net – sklep internetowy, znajdujący się pod adresem flowerauctions.net.

1.3.  Kupujący – 1) osoba fizyczna, zdolna do czynności prawnych, tzn. osoba pełnoletnia, której zdolność do czynności prawnych nie jest ograniczona przez postępowanie sądowe; 2) osoba niepełnoletnia w wieku od czternastu do osiemnastu lat, która posiada zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, z wyjątkiem przypadków, gdy samodzielnie dysponuje ona dochodami; 3) osoba prawna; 4) odpowiednio uprawomocnieni przedstawiciele wszystkich ww. osób.

1.4.  Strony – Sprzedawca i Kupujący razem.

1.5.  Partner Sprzedawcy – osoba prawna: 1) sprzedająca towary lub świadcząca usługi na flowerauctions.net, jak również osoba prawna, z której pomocy korzysta się w celu realizacji zamówienia Kupującego; 2) z którą przeprowadzane są wspólne promocje lub projekty na flowerauctions.net, stronach internetowych tej osoby prawnej lub za pomocą dowolnych mediów, w których promocja lub projekt flowerauctions.net oraz tej osoby prawnej zostanie opisany, opublikowany.

1.6.  Dane osobowe – jakiekolwiek informacje, związane z osobą fizyczną – podmiotem danych, którego tożsamość jest znana lub może być bezpośrednio lub pośrednio ustalona za pomocą takich danych jak: numer PESEL, jedna lub kilka cech fizycznych, fizjologicznych, psychologicznych, ekonomicznych, kulturowych czy socjalnych, charakterystyczna dla danej osoby.

1.7.  Regulamin – niniejsze „Zasady kupna i sprzedaży towarów w sklepie internetowym flowerauctions.net”.

1.8.  Konto – rezultat zarejestrowania się Kupującego na flowerauctions.net, dzięki czemu zakładane jest konto (account) chroniące jego dane osobowe i historię zamówień.

1.9.  Polityka Prywatności – dokument zatwierdzony przez Sprzedawcę, w którym przewidziane są podstawowe zasady zbierania, gromadzenia, przetwarzania i przechowywania Danych osobowych, podczas korzystania z flowerauctions.net.

  1. Postanowienia ogólne

2.1.  Kupujący potwierdza Regulamin, zapoznawszy się z nim i zaznaczywszy ptaszek przy twierdzeniu „Zapoznałem się z zasadami kupna i sprzedaży w sklepie internetowym flowerauctions.net i zgadzam się z nimi”. Potwierdzony w ten sposób Regulamin stanowi dla Stron wiążący dokument prawny, w którym określane są prawa i obowiązki Kupującego i Sprzedawcy, warunki nabywania towarów i płacenia za nie, procedura dostawy i zwrotu towarów, odpowiedzialność Stron oraz inne warunki, związane z kupnem i sprzedażą towarów na flowerauctions.net.

2.2.  Zakupów na flowerauctions.net mogą dokonywać Kupujący określeni w punkcie 1.3 Regulaminu. Kupujący, potwierdzając Regulamin i zapoznawszy się z Polityką Prywatności (3 dział Regulaminu), potwierdza, że ma prawo dokonywać zakupu towarów na flowerauctions.net.

2.3.  W razie konieczności lub wystąpienia okoliczności przewidzianych w aktach prawnych Republiki Litewskiej, Sprzedawca ma prawo zmienić, poprawić lub uzupełnić Regulamin. O zmianach w Regulaminie Kupujący informowany jest na stronie flowerauctions.net. Przy dokonywaniu przez Kupującego zakupu na flowerauctions.net, zastosowanie ma Regulamin, który obowiązuje w momencie składania zamówienia.

2.4.  Jeśli Sprzedawca ma prawo lub obowiązek przekazania Kupującemu informacji lub dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, we wszystkich przypadkach za podanie Sprzedawcy działającego, należącego do Kupującego adresu e-mail odpowiada sam Kupujący.

  1. Polityka Prywatności

3.1.  Zasady przetwarzania Danych osobowych regulują podstawowe zasady i procedurę, na podstawie której przetwarzane są Dane osobowe odwiedzających flowerauctions.net. Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w sposób automatyczny, w celach zgodnych z prawem, gdy podmiot, którego dane dotyczą, wyraża zgodę, tzn. zgodnie z procedurą określoną w punkcie 2.1 Regulaminu wyraża zgodę na przestrzeganie Regulaminu umieszczonego na stronie flowerauctions.net. Zgoda jest ważna bezterminowo, dopóki osoba nie wycofa swojej zgody, informując o tym za pomocą wiadomości e-mail: [[email protected]].

3.2.  Przetwarzając dane osobowe, Spółka kieruje się Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych, Ustawą o prawnej ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej, wymogami ustawy o komunikacji elektronicznej Republiki Litewskiej oraz innych powiązanych aktów prawnych.

3.3.  Kupując na flowerauctions.net lub rejestrując swoje Konto, Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wykonywania wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem Danych osobowych w zakresie i do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

3.4.  Sprzedawca gromadzi wyłącznie te dane, które Kupujący dobrowolnie podał na stronie flowerauctions.net. Poprzez udostępnienie swoich danych osobowych, Kupujący wyraża zgodę na zarządzanie nimi i przetwarzanie tych danych przez Sprzedawcę w celach, za pomocą środków i na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności oraz aktach prawnych. Kupujący, korzystając z usług świadczonych przez flowerauctions.net, potwierdza:

3.4.1.  iż wie, że ma prawo nie podać danych osobowych, jednak rozumie, iż są one konieczne w celu jednoznacznej identyfikacji Kupującego na potrzeby handlu internetowego oraz świadczenia wysokiej jakości usług. W przypadku niepodania danych osobowych lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celach sprzedaży internetowej, Sprzedawca nie będzie mógł zawrzeć umowy;

3.4.2.  że wyraża zgodę na podanie swoich danych osobowych określonych w niniejszym Regulaminie i nie wnosi sprzeciwu wobec przetwarzania ich przez Sprzedawcę na potrzeby handlu internetowego;

3.4.3.  iż został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę lub wstrzymania przetwarzania swoich danych osobowych, gdy dane te są przetwarzane z naruszeniem przepisów, lub niewyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jakimkolwiek celu.

3.5.  Sprzedawca ma na celu ochronę prywatności swojego Kupującego i szanuje jego prawa. Dane osobowe Kupującego (imię, nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, adres e-mail i inne informacje podane w formularzu rejestracyjnym flowerauctions.net) gromadzone są i przetwarzane w następujących celach:

3.5.1.        przetwarzanie zamówień Kupującego;

3.5.2.        wystawianie dokumentów finansowych (np. faktur);

3.5.3.        rozwiązywanie problemów związanych z dostawą towarów;

3.5.4.        wykonywanie innych zobowiązań umownych.

3.6.  Kupujący w formularzu rejestracyjnym musi podać pełne, kompletne i prawidłowe informacje o sobie. Jeśli w formularzu rejestracyjnym osoba podaje niedokładne, fałszywe lub błędne dane, Sprzedawca ma prawo anulować rejestrację takiej osoby i usunąć dane lub ograniczyć tej osobie możliwość korzystania z flowerauctions.net.

3.7.  Kupujący ma prawo w każdej chwili zmienić i/lub zaktualizować informacje podane w formularzu rejestracyjnym, informując o tym na adres: [[email protected]].

3.8.  Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż wymagają tego cele przetwarzania danych.

3.9.  Wszystkie informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych są poufne.

3.10.  Sprzedawca zapewnia, iż dane Kupującego nie zostaną przekazane osobom trzecim, z wyjątkiem partnerów, z których usług korzysta Sprzedawca w celu realizacji zamówienia Kupującego.

3.11.  Kupującemu przysługuje prawo do:

3.11.1.    otrzymania informacji o przetwarzanych danych osobowych Kupującego;

3.11.2.    żądania poprawienia nieprawidłowych, niekompletnych lub niedokładnych danych osobowych Kupującego;

3.11.3.    niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego w celach marketingu bezpośredniego.

 

3.12.  Pliki cookie (ang. cookies)

3.12.1.    Plik cookie – niewielki zbiór danych, które strona internetowa zapisuje w przeglądarce komputera, urządzenia mobilnego lub innego urządzenia. Podczas następnej wizyty na stronie plik ten może zostać odczytany, aby strona mogła rozpoznać komputer, urządzenie mobilne lub inne urządzenie.

3.12.2.    Na stronie flowerauctions.net zazwyczaj wykorzystywane są:

3.12.2.1.  Techniczne pliki cookie. Techniczne pliki cookie pomagają zapewnić funkcjonalność strony flowerauctions.net, utworzyć konto użytkownika, zalogować się i zarządzać zamówieniami. Te techniczne pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony;

3.12.2.2.  Analityczne pliki cookie. Korzystanie z tych plików cookie pozwala na uzyskanie wiedzy i danych o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony Sprzedawcy. W ten sposób można optymalizować i ulepszać stronę, rozumieć skuteczność reklam i komunikacji. Dzięki tym plikom cookie można zbierać dane o przeglądanych przez odwiedzających stronach internetowych, z których odwiedzający trafił na stronę. Oznacza to również, że Sprzedawca uzyskuje możliwość wykorzystania informacji o osobie odwiedzającej stronę oraz o sposobie, w jaki z niej korzysta, np. jak często odwiedza stronę, ile razy kliknął na danej stronie, jakich haseł wyszukiwania używał itp.

3.12.3.    Pliki cookie mogą być wykorzystywane tylko wtedy, gdy odwiedzający stronę wyraził na to zgodę.

3.12.4.    Zgody na wykorzystywanie plików cookie można uzyskać w następujący sposób: ustawienia przeglądarki, linia informacyjna na stronie internetowej, wyskakujące okienka, rejestracja na stronie internetowej. Po wejściu na flowerauctions.net, odwiedzający może wybrać, czy chce korzystać z plików cookie. Plikami cookie można zarządzać i (lub) usuwać je wedle swojego życzenia. W ustawieniach przeglądarki Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome lub innej możesz wybrać, które pliki cookie chcesz zaakceptować, a które odrzucić. W większości przeglądarek można sprawdzić, jakie pliki cookie zostały zapisane, i usunąć poszczególne pliki cookie, blokować pliki cookie osób trzecich, blokować pliki cookie z konkretnych stron internetowych, blokować pobieranie wszystkich plików cookie, usuwać wszystkie pliki cookie podczas zamknięcia przeglądarki.

3.12.5.    Jeżeli odwiedzający nie zgadza się, aby na jego komputerze lub innym urządzeniu były zapisywane pliki cookie, w dowolnej chwili może wycofać zgodę na ich wykorzystywanie poprzez zmianę ustawień i usunięcie zapisanych plików cookie. Całkowite zablokowanie plików cookie może spowodować, że wiele stron internetowych (w tym flowerauctions.net) będzie działać nieprawidłowo.

3.13.  Sprzedawca ma prawo do częściowej lub całkowitej zmiany Polityki Prywatności, poprzez umieszczenie o tym informacji na stronie flowerauctions.net. Dalsze korzystanie z usług na stronie flowerauctions.net oznacza zgodę na Politykę Prywatności. Wszelkie kłótnie i spory będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spory będą rozstrzygane zgodnie z prawem Republiki Litewskiej. Jeżeli po uzupełnieniu lub zmianie w Polityce Prywatności Kupujący kontynuuje korzystanie z usług świadczonych przez stronę flowerauctions.net, uznaje się, iż Kupujący zgadza się ze zmianami.

3.14.  Adresy IP. Adres IP jest numerem, według którego rozpoznawany jest komputer lub inne urządzenie używane do łączenia się z internetem. Zazwyczaj serwer automatycznie zbiera adresy IP i wykorzystuje je podczas administrowania strony. Adresy IP są powszechnie używane w połączeniu z plikami cookie w celu zapamiętania komputera lub innych urządzeń używanych do uzyskania dostępu do tej strony. Strona flowerauctions.net wykorzystuje adresy IP wraz z plikami cookie.

  1. Zamawianie towarów, moment nawiązania stosunku prawnego kupna-sprzedaży

4.1.  Na flowerauctions.net Kupujący może dokonywać zakupu całą dobę, 7 dni w tygodniu.

4.2.  Kupujący może zamówić towary na flowerauctions.net, wybierając jeden z poniższych sposobów:

4.2.1.  przez internet, rejestrując się na flowerauctions.net (wprowadzając swoją nazwę użytą podczas rejestracji oraz hasło);

4.2.2.  przez internet, bez rejestrowania się na flowerauctions.net;

4.2.3.  przez telefon podany przez Sprzedawcę.

4.3.  Kupujący, zamawiając towary w jeden ze sposobów opisanych w punktach 4.2.1 – 4.2.2 Regulaminu, w odpowiednich polach z informacjami wskazanymi przez Sprzedawcę musi podać przewidziane w Polityce Prywatności Dane osobowe wymagane do prawidłowej realizacji zamówienia.

4.4.  Postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności dotyczą Kupujących, którzy składają zamówienie telefonicznie lub w punktach odbioru. Składając zamówienie telefonicznie lub w punktach odbioru, Kupujący wyraża zgodę na Regulamin.

4.5.  Gdy Kupujący po wybraniu towaru lub usługi i utworzeniu koszyka, wykona wszystkie kroki zamówienia, z których ostatni to wybór i potwierdzenie formy płatności, uważa się, że pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym powstał stosunek prawny kupna-sprzedaży i zawarta została umowa kupna-sprzedaży. Sprzedawca wysyła Kupującemu link do obowiązującego Regulaminu wraz z potwierdzeniem zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail.

4.6.  Jeżeli Kupujący zauważy błąd w zamówieniu lub chce je anulować, musi niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą wiadomości na adres: [[email protected]].

4.7.  Ceny na flowerauctions.net i w utworzonym zamówieniu podane są w euro, wliczając VAT. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów w związku ze zmianami stawek podatkowych.

  1. Prawa i obowiązki Kupującego

5.1.  Prawa Kupującego:

5.1.1.  Kupujący ma prawo nabywać towary i usługi na flowerauctions.net zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie. Zamawiając towary oferowane przez partnerów Sprzedawcy, oznaczone znakiem „towar partnera”, lub usługi świadczone przez partnerów Sprzedawcy, Kupujący może podlegać warunkom zakupu towarów lub świadczenia usług ustalonym przez partnerów Sprzedawcy;

5.1.2.  Kupujący ma prawo do anulowania zamówienia zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie;

5.1.3.  Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie;

5.1.4.  Kupujący ma prawo do wymiany lub zwrotu nabytych towarów zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie;

5.1.5.  Kupującemu przysługują inne prawa wynikające z niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz aktów prawnych Republiki Litewskiej.

5.2.  Obowiązki Kupującego:

5.2.1.  Kupujący, korzystając z flowerauctions.net, musi wypełniać swoje zobowiązania, przestrzegać niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności i innych warunków wyraźnie określonych na flowerauctions.net, a także nie naruszać aktów prawnych Republiki Litewskiej;

5.2.2.  Kupujący jest zobowiązany do zapłaty za zamówione towary lub usługi i ich odbioru zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie. W przypadku wyboru opcji odbioru towarów we wskazanym sklepie, Kupujący musi go odebrać w terminach określonych w Regulaminie;

5.2.3.  W przypadku zmiany danych podanych przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym, Kupujący jest zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji;

5.2.4.  Kupujący zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim swoich danych do logowania. Jeżeli Kupujący utraci dane do logowania, musi niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę za pomocą sposobów kontaktowania się podanych na flowerauctions.net.

  1. Prawa i obowiązki Sprzedawcy

6.1.  Prawa sprzedawcy:

6.1.1.  Sprzedawca ma prawo do modyfikowania, zawieszania lub zaprzestania niektórych funkcji strony flowerauctions.net lub dowolnej jej części, jak również prawo do zmiany rozmieszczenia elementów na stronie flowerauctions.net;

6.1.2.  Sprzedawca ma prawo zawiesić lub zaprzestać działalności na flowerauctions.net. W takim przypadku wszystkie przyjęte i potwierdzone zamówienia Kupujących zostają zrealizowane, zaś nowe zamówienia nie są przyjmowane;

6.1.3.  Sprzedawca ma prawo do zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług świadczonych na flowerauctions.net, zawieszenia, zaprzestania świadczenia usług lub ich części, oraz pobierania opłat za usługi lub część usług;

6.1.4.  Jeżeli Kupujący próbuje zaszkodzić stabilności, bezpieczeństwu flowerauctions.net lub nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, Sprzedawca ma prawo niezwłocznie i bez uprzedniego powiadomienia ograniczyć lub zablokować możliwość Kupującego do korzystania z flowerauctions.net lub, w wyjątkowych przypadkach, może usunąć Konto Kupującego i powiadomić organy ścigania Republiki Litewskiej;

6.1.5.  Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie Kupującego bez uprzedniego powiadomienia go, jeżeli Kupujący po wybraniu sposobów płatności przewidzianych w pkt 7.1.1 lub 7.1.2 Regulaminu nie zapłaci za towary w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych. Sprzedawca ma również prawo do anulowania zamówienia, jeśli Kupujący nie odbierze towarów ze sklepu Flowerwave B.V. w ciągu 5 (pięciu) dni kalendarzowych od otrzymania informacji, że zamówienie jest gotowe do odbioru;

6.1.6.  Sprzedawca ma prawo w każdym przypadku nie zawierać umowy sprzedaży z konkretnym Kupującym, który złożył zamówienie, w tym m.in. w przypadkach, w których Kupujący odstąpił od umowy kupna-sprzedaży i zwrócił towary 2 (dwa) lub więcej razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy;

6.1.7.  Sprzedawca ma prawo odstąpienia od zawartej umowy kupna-sprzedaży w przypadku wyczerpania się zapasów towaru określonego w umowie, a także w przypadku, gdy umowa została zawarta przez osobę, która zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu nie była uprawniona do zawarcia umowy;

6.1.8.  Sprzedawcy przysługują inne prawa wynikające z niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności, innych dokumentów flowerauctions.net i aktów prawnych Republiki Litewskiej.

6.2.  Obowiązki Sprzedawcy:

6.2.1.  Na podstawie warunków określonych w niniejszym Regulaminie i innych dokumentach flowerauctions.net, Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić Kupującemu możliwość korzystania z usług świadczonych przez flowerauctions.net;

6.2.2.  Sprzedawca zobowiązuje się do klarownego i zrozumiałego udostępnienia Kupującemu informacji na stronie flowerauctions.net, o których mowa w art. 6.2287 Kodeksu Cywilnego Republiki Litewskiej;

6.2.3.  Sprzedawca zobowiązuje się do szanowania prywatności Kupującego i przetwarzania Danych osobowych Kupującego wyłącznie zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie, Polityce Prywatności i aktach prawnych Republiki Litewskiej.

6.2.4.  Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Kupującego przed złożeniem zamówienia o zawieszeniu lub zakończeniu funkcji flowerauctions.net istotnych dla realizacji zamówienia, a także o zmianach określonych w pkt. 6.1.2-6.1.3 Regulaminu. Podanie informacji na stronie flowerauctions.net uważane jest za odpowiednie informowanie;

6.2.5.  Na warunkach przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu zamówione przez niego towary oraz przyjąć zwrócone przez Kupującego towary;

6.2.6.  Jeżeli Sprzedawca nie może dostarczyć Kupującemu zamówionych towarów z powodu ważnych okoliczności, zobowiązuje się on zaoferować Kupującemu analogiczny lub jak najbardziej podobny towar. Jeżeli Kupujący odmówi przyjęcia towaru, który był oferowany jako analogiczny lub podobny, Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Kupującemu pieniądze w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych, o ile dokonano przedpłaty, i w każdym przypadku anulować zamówienie;

6.2.7.  Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania pozostałych obowiązków wynikających z Regulaminu, Polityki Prywatności oraz aktów prawnych Republiki Litewskiej.

  1. Ceny towarów, procedura i terminy płatności

7.1.  Za zamówione towary Kupujący może zapłacić w jeden z następujących sposobów:

7.1.1.       korzystając z bankowości elektronicznej;

7.1.2.       przelewem bankowym;

7.1.3.       gotówką przy odbiorze w sklepie Flowerswave B.V.

7.2.  Gdy Sprzedawca otrzyma zapłatę za towary, nastąpi potwierdzenie zamówienia towaru i zacznie się odliczanie czasu dostawy towarów.

7.3.  Kupujący, potwierdzając Regulamin, wyraża zgodę, aby dokumenty zakupu towarów – faktury VAT, będące jednocześnie dowodami gwarancyjnymi na towar, były przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym najpóźniej w momencie dostarczenia towarów Kupującemu. Na fakturach VAT należy podać wybrane towary, ich ilość, ostateczną cenę towarów, wliczając w to wszystkie podatki, a także należy podać inne niezbędne dane, zatwierdzone przez akty prawne dotyczące rachunkowości.

7.4.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo, by w dowolnym momencie, bez powiadamiania Kupującego, zmienić w Sklepie dowolne informacje o towarach i innych warunkach, w tym m.in. prawo do zmiany listy towarów w Sklepie, opisów towarów, cen towarów i cen dostawy towarów oraz innych znaczących warunków. Cena towarów nie może ulec zmianie po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę, z wyjątkiem przypadku, gdy zmiana ceny towaru spowodowana była błędem technicznym systemów informatycznych, korektą oczywistych (będących pomyłką) błędów lub innymi obiektywnymi i istotnymi przyczynami, niezależnymi od Sprzedawcy (jeśli istnieją dowody potwierdzające te przyczyny). Jeżeli w takim przypadku Kupujący nie wyrazi zgody na zakup towaru w nowej cenie, Kupujący może anulować zamówienie, informując o tym Sprzedawcę w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych. W przypadku anulowania zamówienia zgodnie z procedurą przewidzianą w niniejszym punkcie, wszelkie wpłacone przez Kupującego kwoty podlegają zwrotowi.