Määritelmät

  1. Määritelmät

1.1.  Myyjä – Alankomaiden kuningaskunnan Kauppakamarin (KVK), oikeushenkilörekisteriin rekisteröity yksityinen oikeushenkilö Flowerswave B.V., oikeushenkilötunnus 813806057, ALV-tunniste NL813806057B01, sääntömääräisen kotipaikan osoite GOLFSTROOM 00017 2221XM KATWIJK ZH.

1.2.  flowerauctions.net – verkkokauppa toimii osoitteessa flowerauctions.net.

1.3.  Ostaja – 1) oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö, ts. täysi-ikäinen henkilö, jonka oikeustoimikelpoisuutta ei olla rajoitettu oikeudellisesti; 2) 14-18 vuotias alaikäinen, jolla on vanhempien tai huoltajien suostumus, lukuun ottamatta tapauksia, jolloin hän hallinnoi itsenäisesti varojaan; 3) oikeushenkilö; 4) kaikkien yllä esitettyjen henkilöiden asianmukaisesti valtuuttamat edustajat.

1.4.  Osapuolet – ostaja sekä myyjä yhdessä.

1.5.  Myyjän kumppani – oikeushenkilö: 1) tavaraa myyvä tai palveluksia toimittava flowerauctions.net -verkkokauppa, myös oikeushenkilö, jota käytetään haluttaessa toimeenpanna ostajan tilaus; 2) jonka välityksellä pannaan toimeen yhteisiä toimia tai hankkeita flowerauctions.net, tämän oikeushenkilön verkkosivuilla tai missä tahansa uutisvälineissä, joissa flowerauctions.net ja tämän oikeushenkilön toimi tai hanke kuvaillaan ja ilmoitetaan.

1.6.  Henkilötiedot – mikä tahansa fyysiseen henkilöön liittyvää tieto – rekisteröityyn, jonka henkilöllisyys on tiedossa tai voi olla suoraan tai epäsuorasti määriteltävissä sellaisia tietoja käyttäen, kuten: henkilötunnus, yksi tai useampi henkilölle ominainen fyysinen, fysiologisiin, psykologisiin, taloudellisiin, kulttuurisiin tai sosiaalisiin piirteisiin liittyvä ominaisuus.

1.7.  Säännöt – näiden tavaroiden osto- ja myyntisäännöt flowerauctions.net -verkkokaupassa.

1.8.  Tili – ostajan rekisteröitymisen flowerauctions.net -sivustolle tulos, jonka vuoksi luodaan henkilötieto- ja tilaushistorian tallentava tili (account).

1.9.  Tietosuojakäytäntö – myyjän todentama asiakirja, jossa määritellään pääasialliset henkilötietojen keräämistä, tallentamista, käsittelyä ja säilyttämistä koskevat säännöt, flowerauctions.net. -sivustoa käytettäessä.

  1. Yleiset säännökset

2.1.  Ostaja, niihin tutustuttuaan hyväksyy säännöt ja rastittaa lauseen vieressä olevan ruudun: ”Olen tutustunut tavaroiden osto- ja myyntisääntöihin flowerauctions.net -verkkokaupassa ja hyväksyn ne”. Tällä tavoin vahvistetut säännöt ovat osapuolille välttämätön oikeudellinen asiakirja, jossa määritellään ostajan ja myyjän oikeudet sekä velvollisuudet, tavaroiden hankkimisen ja niistä maksamisen ehdot, tavaroiden toimittamisen ja palauttamisen tapa, osapuolten vastuu ja muut ostamiseen sekä myymiseen flowerauctions.net -verkkokaupassa liittyvät ehdot.

2.2.  Oikeus ostaa flowerauctions.net -verkkokaupasta on vain sääntöjen kohdassa 1.3 kuvaillun kaltaisella ostajalla. Ostaja, vahvistaessaan säännöt ja tutustuttuaan henkilötietokäytäntöön (sääntöjen luku 3), vahvistaa, että hänellä on oikeus ostaa tavaroita flowerauctions.net -verkkokaupasta.

2.3.  Tarvittaessa tai Liettuan lainsäädännössä määriteltyjen olosuhteiden vallitessa, myyjällä on oikeus muuttaa, korjata tai täydentää sääntöjä. Säännöissä tapahtuvista muutoksista ostajalle tiedotetaan flowerauctions.net -verkkosivuilla. Ostajan ostaessa flowerauctions.net -kaupasta, sovelletaan sääntöjä, jotka ovat voimassa tilauksen jättämishetkellä.

2.4.  Mikäli myyjälle on määritelty oikeus tai velvollisuus toimittaa ostajalle tietoa tai asiakirjoja sähköpostitse, kaikissa tapauksissa toimivan, ostajalle kuuluvan sähköpostiosoitteen toimittamisesta myyjälle on vastuussa itse ostaja.

  1. Tietosuojakäytäntö

3.1.  Henkilötietojen käsittelyn säännöt sääntelevät perusperiaatteita ja tapaa, joiden perusteella käsitellään flowerauctions.net -sivustolla vierailevien henkilötietoja. Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja säilytetään automaattisesti laillisiin tarkoituksiin, kun rekisteröity antaa siihen suostumuksensa, ts. Sääntöjen kohdan 2.1 osoittamalla tavalla suostuu noudattamaan flowerauctions.net -sivustolle tallennettuja sääntöjä. Sopimus on voimassa määräämättömän ajan, kunnes henkilö peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen: [[email protected]].

3.2.  Käsitellessään henkilötietoja yhtiö toimii Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukaisesti, Liettuan henkilötietosuojalain, Liettuan sähköisen viestinnän lakien ja muiden siihen liittyvien lakiasetusten vaatimuksiin perustuen.

3.3.  Ostaessaan flowerauctions.net -sivustolla tai rekisteröityessään tilille, ostaja antaa myyjälle oikeuden suorittaa kaikki henkilötietojen käsittelyyn liittyvät toimet tässä tietosuojakäytännössä määritellyssä laajuudessa ja tarkoituksissa.

3.4.  Myyjä kerää ainoastaan sellaisia tietoja, jotka ostaja omasta halustaan on antanut flowerauctions.net -sivustolla. Antaessaan myyjälle henkilötietojansa, ostaja hyväksyy, että myyjä hallinnoi ja käsittelee niitä tässä tietosuojakäytännössä ja laissa määritellyin tarkoituksin, keinoin ja menettelyin. Ostaja, käyttäessään flowerauctions.net -sivuston tarjoamia palveluja, vahvistaa:

3.4.1.  jotta ostaja tietää, että hänellä on oikeus olla antamatta henkilötietojansa, ymmärtää kuitenkin, että nämä ovat välttämättömiä pyrittäessä tunnistamaan ostajan verkossa tapahtuvan kaupankäynnin tarkoituksin ja tarjottaessa laadukasta palvelua. Jättäessään henkilötietonsa tai suostumuksensa antamatta, jotta niitä käsiteltäisiin verkkokaupankäynnin tarkoituksin, myyjällä ei ole mahdollisuutta tehdä sopimusta;

3.4.2.  Ostaja suostuu antamaan näissä säännöissä osoitetut omat henkilötietonsa eikä vastusta sitä, että myyjä käsittelisi niitä verkkokaupankäynnin tarkoituksin;

3.4.3.  jotta ostajaa on tiedotettu oikeuksistaan tutustua myyjän käsittelemiin henkilötietoihinsa tai lopettaa henkilötietojensa käsittelytoimet, kun tietoja käsitellään lakiasetuksia noudattamatta, olla suostumatta, että heidän henkilötietojansa käsiteltäisiin missä tahansa tarkoituksista.

3.5.  Myyjä pyrkii suojelemaan ostajansa tietosuojaa ja kunnioittaa hänen oikeuksiaan. Ostajan henkilötiedot (nimi, sukunimi, ikä, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muuta flowerauctions.net -sivuston rekisteröitymislomakkeessa esitetyt tiedot) kerätään ja käsitellään tällaisin tarkoituksin:

3.5.1.        ostajan tilausten käsittelemiseksi;

3.5.2.        taloudellisten asiakirjojen laatimiseen (esim. laskujen);

3.5.3.        tavaroiden toimitukseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen;

3.5.4.        muiden sopimuksellisten velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi.

3.6.  Ostajan on annettava rekisteröitymislomakkeessa täydellinen, kattava ja oikea tieto itsestään. Jos henkilö antaa rekisteröitymislomakkeessa epätarkkoja, valheellisia tai harhaanjohtavia tietoja, myyjällä on oikeus peruuttaa sellaisen henkilön rekisteröityminen ja poistaa tiedot tai rajoittaa tämän henkilön mahdollisuuksia käyttää flowerauctions.net -sivustoa.

3.7.  Ostajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa ja/tai päivittää rekisteröitymislomakkeessa annettuja tietoja ilmoittamalla siitä osoitteeseen: [[email protected]].

3.8.  Henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin määritellyt tietojen käsittelyn tarkoitukset vaativat.

3.9.  Kaikki tiedot käsiteltävistä henkilötiedoista ovat luottamuksellisia.

3.10.  Myyjä varmistaa, että ostajan tietoja ei välitetä muille kolmansille osapuolille kuin kumppaneille, joiden palveluja myyjä käyttää pyrkiessään toimeenpanemaan ostajan tilausta.

3.11.  Ostajalla on oikeus:

3.11.1.    saada tietoa käsiteltävistä ostajan henkilötiedoista;

3.11.2.    vaatia korjaamaan paikkaansa pitämättömät, vaillinaiset tai epätarkat ostajan henkilötiedot;

3.11.3.    olla suostumatta siihen, että ostajan henkilötietoja käsiteltäisiin suoranaisiin markkinointitarkoituksiin.

 

3.12.  Evästeet (engl. cookies)

3.12.1.    Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivu tallentaa henkilön tietokoneeseen, mobiililaitteeseen tai muun laitteen selaimeen. Seuraavalla kerralla vierailtaessa sivustolla tämä tiedosto voidaan lukea, jotta sivusto voisi tunnistaa tietokoneen, mobiililaitteen tai laitteiston.

3.12.2.    flowerauctions.net -sivustolla käytetään tyypillisesti:

3.12.2.1.  Teknisiä evästeitä. Tekniset evästeet auttavat varmistamaan flowerauctions.net -sivuston toimivuuden, luomaan käyttäjätilin, yhdistämään ja käsittelemään tilauksia. Nämä tekniset evästeet ovat välttämättömiä sivuston toimivuudelle;

3.12.2.2.  Analyyttiset evästeet. Käyttämällä näitä evästeitä saadaan viestejä, tietoja siitä kuinka vierailijat käyttävät myyjän sivustoa. Sillä tavalla voidaan optimoida ja parantaa sivustoa, ymmärtää mainonnan ja viestinnän tehokkuutta. Näiden evästeiden avulla voidaan kerätä tietoa vierailijoiden katselemista verkkosivuista, miltä sivuilta vierailija tuli. Se merkitsee myös, että myyjä saa mahdollisuuden käyttää tietoa sivustolla vierailevasta ja siitä, kuinka hän käyttää tätä sivustoa, esimerkiksi vierailujen tiheydestä, klikkausten määrästä tietyllä sivulla, käytetyistä hakusanoista ja muusta.

3.12.3.    Evästeitä voidaan käyttää vain, jos sivustolla vieraileva antaa siihen suostumuksensa.

3.12.4.    Suostumuksia evästeiden käytöstä voidaan saada tällaisilla tavoilla: selaimen asetukset, ilmoituspalkki verkkosivulla, ponnahdusikkunat, rekisteröityminen verkkosivustolla. Vieraillessaan flowerauctions.net -sivustolla vierailija voi valita haluaako käyttää evästeitä. Evästeitä voidaan hallinnoida ja (tai) poistaa omien toivomustensa mukaan. Internet Explorerin, Safarin, Firefoxin, Chromen tai muiden selainten asetuksissa voidaan valita, mitkä evästeet halutaan hyväksyä ja mitkä hylätä. Useimmissa selaimissa voidaan varmistaa, mitä evästeitä on tallennettu ja poistaa yksittäisiä evästeitä, estää kolmansien osapuolien evästeet, estää tiettyjen verkkosivustojen evästeet, estää kaikkien evästeiden lähettäminen, poistaa kaikki evästeet selainta suljettaessa.

3.12.5.    Mikäli sivustolla vieraileva ei anna suostumustaan, että hänen tietokoneeseensa tai muuhun laitteeseen tallennettaisiin evästeitä hän voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa käyttää niitä muuttamalla asetuksia ja poistamalla tallennetut evästeet. Estämällä kokonaan evästeet, monet verkkosivustot (mukaan lukien flowerauctions.net -sivusto), eivät ehkä toimi asianmukaisesti.

3.13.  Myyjällä on oikeus muuttaa osittain tai kokonaan tietosuojakäytäntöään ilmoittamalla siitä flowerauctions.net -sivustolla. flowerauctions.net -sivuston käytön jatkaminen ilmaisee suostumuksesi tietosuojakäytäntöön. Kaikki esiin tulleet erimielisyydet ja kiistat ratkaistaan neuvotteluteitse. Ellei sopiminen onnistu, kiistat ratkaistaan Liettuan lainsäädännön mukaan. Mikäli ostaja tietosuojakäytännön päivittämisen tai muuttumisen jälkeen edelleen käyttää flowerauctions.net -sivuston tarjoamia palveluja, katsotaan, että ostaja antaa suostumuksensa päivityksille.

3.14.  IP-osoitteet. IP-osoite on numerosarja, jonka mukaan tietokone tai muu verkkoon liittymisessä käytettävä laite tunnistetaan. Useimmiten palvelin valitsee IP-osoitteet automaattisesti ja käyttää niitä sivustoa hallinnoidessaan. IP-osoitteita käytetään useimmiten yhdessä evästeiden kanssa, jotta jälkimmäiset muistaisivat tietokoneen tai muut laitteet, joita käytetään tälle sivustolle kirjautumiseen. flowerauctions.net -sivusto käyttää IP-osoitteita yhdessä evästeiden kanssa.

  1. Tavaroiden tilaaminen, ostamisen ja myynnin oikeudellisten suhteiden luomishetki

4.1.  flowerauctions.net Ostaja voi ostaa koko vuorokauden aikana, 7 päivänä viikossa.

4.2.  Ostaja voi tilata tavaroita flowerauctions.net -sivustolta valitsemalla yhden seuraavista tavoista:

4.2.1.  netin välityksellä, rekisteröitymällä flowerauctions.net -sivustolla (syöttämällä rekisteröintinimensä ja salasanansa);

4.2.2.  netin välityksellä, rekisteröitymättä flowerauctions.net -sivustolla;

4.2.3.  Puhelimitse myyjän osoittamassa numerossa.

4.3.  Ostajan, tilatessaan tavaroita yhdellä sääntöjen kohdissa 4.2.1 – 4.2.2 osoittamalla tavalla, on vastaavissa myyjän toimittamissa tietokentissä ilmoitettava tietosuojakäytännön määrittämät henkilötietonsa, jotka ovat välttämättömiä tilauksen toimeenpanemiseksi.

4.4.  Tavaroita puhelimitse tai tavaroiden noutopisteessä tilanneisiin ostajiin sovelletaan sääntöjä ja tietosuojakäytännön määräyksiä. Toimittaessaan tilauksen puhelimitse tai noutopisteeseen, ostaja hyväksyy säännöt.

4.5.  Kun ostaja, valittuaan ostettavan tavaran tai palvelun ja muodostettuaan ostoskorin, suorittaa kaikki tilausvaiheet, joista viimeinen on maksutavan valitseminen ja vahvistus, katsotaan, että myyjän ja ostajan välille on syntynyt oikeudellisesti pitävä kauppasuhde sekä näin laadittu osto- ja myyntisopimus. Myyjä lähettää ostajalle linkin voimassa oleviin sääntöihin yhdessä tilausvahvistuksen kanssa ostajan osoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

4.6.  Ostaja, huomatessaan tilauksessa olevan virheen tai halutessaan peruuttaa tilauksen, on velvollinen ottamaan viipymättä yhteyttä myyjään sähköpostitse: [[email protected]].

4.7.  Tavaroiden hinnat flowerauctions.net -sivustolla ja muodostetussa tilauksessa näytetään euroina, sisältäen arvonlisäveron. Myyjä varaa oikeuden muuttaa tavaroiden hintoja, verokantojen muuttuessa.

  1. Ostajan oikeudet ja velvoitteet

5.1.  Ostajan oikeudet:

5.1.1.  Ostajalla on oikeus ostaa tavaroita ja tilata palveluja flowerauctions.net -sivustolla määriteltyjen sääntöjen puitteissa. Tilattuaan myyjän kumppaneiden tarjoamia tuotteita, jotka on merkitty merkillä ”Kumppanituote” tai kumppaneiden toimittamia palveluja, ostajaan voidaan soveltaa myyjän kumppaneiden asettamia tavaroiden tai palvelujen toimitusehtoja.

5.1.2.  Ostajalla on oikeus kieltäytyä tilauksesta näiden sääntöjen puitteissa;

5.1.3.  Ostajalla on oikeus kieltäytyä osto- ja myyntisopimuksesta näiden sääntöjen puitteissa;

5.1.4.  Ostajalla on oikeus vaihtaa tai palauttaa hankittuja tuotteita näiden sääntöjen puitteissa;

5.1.5.  Ostajalla on muitakin oikeuksia, jotka on vahvistettu näissä säännöissä, tietosuojakäytännössä ja Liettuan lainsäädännössä.

5.2.  Ostajan velvoitteet:

5.2.1.  Ostajan, käyttäessään flowerauctions.net -sivustoa, on täytettävä omat velvoitteensa, noudatettava näitä sääntöjä, tietosuojakäytäntöä ja muita ehtoja, jotka on selvästi määritelty flowerauctions.net -sivustolla sekä olla rikkomatta Liettuan lainsäädäntöä;

5.2.2.  Ostajan on maksettava tilatut tavarat tai palvelut sekä otettava ne vastaan näiden sääntöjen puitteissa. Valitessaan tuotteen tai palvelun noutamisen myymälästä, ostajan on noudettava ne säännöissä määritellyn määräajan kuluessa.

5.2.3.  Mikäli ostajan rekisteröitymislomakkeen tiedoissa tapahtuu muutoksia, ostajan on päivitettävä ne viipymättä;

5.2.4.  Ostajalla on velvoitteena olla antamatta kolmansille osapuolille omia kirjautumistietojaan. Mikäli ostaja hukkaa kirjautumistietonsa, hänen on tiedotettava myyjää siitä viipymättä flowerauctions.net -sivustolla osoitetuilla yhteydenottotavoilla.

  1. Myyjän oikeudet ja velvoitteet

6.1.  Myyjän oikeudet:

6.1.1.  Myyjällä on oikeus muuttaa, keskeyttää tai lopettaa tiettyjä flowerauctions.net -sivuston toimintoja tai osan niistä, samoin myös muuttaa flowerauctions.net -sivustolla olevien osien esittelyä;

6.1.2.  Myyjällä on oikeus keskeyttää tai lopettaa flowerauctions.net -sivuston toiminta. Sellaisessa tapauksessa, kaikki ostajan hyväksytyt ja vahvistetut tilaukset pannaan toimeen, mutta uusia tilauksia ei oteta vastaan;

6.1.3.  Myyjällä on oikeus muuttaa flowerauctions.net -sivustolla tarjottavia palveluja, tarjonnan laajuutta tai tapaa, keskeyttää tai lopettaa palvelujen tai osan niistä tarjoamisen, ottaa maksu palveluista tai palveluiden osasta;

6.1.4.  Mikäli ostaja yrittää vahingoittaa flowerauctions.net -sivuston toimintavakautta, turvallisuutta tai ei täytä velvoitteitaan, myyjällä on oikeus viipymättä ja ennalta ilmoittamatta rajoittaa tai keskeyttää ostajan mahdollisuus käyttää flowerauctions.net -sivustoa tai poikkeustapauksissa poistaa ostajan tili ja ilmoittaa Liettuan lainvalvontaviranomaisille;

6.1.5.  Myyjällä on oikeus ostajaa ennalta ilmoittamatta, peruuttaa hänen tilauksensa, mikäli ostaja, valittuaan sääntöjen kohdissa 7.1.1 tai 7.1.2 määritellyt maksutavat, ei maksa tuotteita viiden työpäivän kuluessa. Samoin myös myyjällä on oikeus peruuttaa tilaus, jos ostaja ei nouda tuotteita Flowerwave B.V. -myymälästä viiden kalenteripäivän kuluessa sen jälkeen, kun hänelle on ilmoitettu tilauksen olevan valmiina noudettavaksi;

6.1.6.  Kaikissa tapauksissa myyjällä on oikeus olla tekemättä osto- ja myyntisopimusta tietyn ostajan kanssa, joka on jättänyt tilauksen, mukaan lukien, ei kuitenkaan rajoittuen, niissä tapauksissa, kun ostaja on kieltäytynyt osto- ja myyntisopimuksesta ja palauttanut tuotteet kaksi kertaa tai useammin viimeisten 12 kuukauden aikana;

6.1.7.  Myyjällä on oikeus kieltäytyä tehdystä osto- ja myyntisopimuksesta, mikäli sopimuksessa osoitetut tuotteet ovat loppuneet varastosta, samoin myös, mikäli sopimuksen on solminut henkilö, jolla ei näihin sääntöihin perustuen ollut oikeutta tehdä sopimusta;

6.1.8.  Ostajalla on muitakin oikeuksia, jotka on vahvistettu näissä säännöissä, tietosuojakäytännössä ja muissa flowerauctions.net -asiakirjoissa sekä Liettuan lainsäädännössä.

6.2.  Myyjän velvoitteet:

6.2.1.  Myyjä on velvollinen näissä säännöissä ja muissa flowerauctions.net -asiakirjoissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti järjestämään ostajalle mahdollisuuden käyttää flowerauctions.net -sivuston tarjoamia palveluja;

6.2.2.  Myyjä on velvollinen tarjoamaan ostajalle selvästi ja ymmärrettävästi flowerauctions.net -sivustolla tietoa, joka on vahvistettu Liettuan siviililain artiklassa 6.2287;

6.2.3.  Myyjä on velvollinen kunnioittamaan ostajan tietosuojaa sekä käsittelemään ostajan henkilötietoja ainoastaan säännöissä, tietosuojakäytännössä ja Liettuan lainsäädännössä määritellyllä tavalla.

6.2.4.  Myyjä on velvollinen tiedottamaan ostajaa ennen tilauksen tekemistä tilauksen toimeenpanolle merkittävistä flowerauctions.net -sivuston toimintojen keskeytyksistä tai lopettamisesta, samoin kuin myös sääntöjen kohdissa 6.1.2-6.1.3 osoitetuista muutoksista. Tietojen toimittamista flowerauctions.net -sivustolla pidetään asianmukaisena tiedottamisena;

6.2.5.  Säännöissä määriteltyjen ehtojen mukaisesti myyjä on velvollinen toimittamaan ostajalle hänen tilaamansa ja ottamaan vastaan ostajan palauttamat tuotteet;

6.2.6.  Mikäli myyjä ei vakavista syistä johtuen voi toimittaa ostajalle tilattuja tuotteita, on tämä velvollinen tarjoamaan ostajalle vastaavaa ja ominaisuuksiltaan mahdollisimman samankaltaista tuotetta. Ostajan kieltäydyttyä hyväksymästä tuotetta, jota tarjottiin vastaavana tai samankaltaisena, myyjä on velvollinen palauttamaan ostajalle maksetut rahat 14 työpäivän kuluessa, mikäli maksu on suoritettu etukäteen ja kaikissa tapauksissa, peruuttaa tilaus;

6.2.7.  Myyjä on velvollinen panemaan toimeen muut säännöissä, tietosuojakäytännössä ja Liettuan lainsäädännössä myyjältä edellytetyt velvollisuudet.

  1. Tuotteiden hinnat, maksutavat ja määräajat

7.1.  Ostaja voi maksaa tilatut tuotteet jollakin seuraavista tavoista:

7.1.1.       käyttäen sähköisiä pankkipalveluja;

7.1.2.       pankkisiirtoa;

7.1.3.       käteisellä noutaessaan tuotteen Flowerswave B.V. -myymälässä.

7.2.  Myyjän saadessa maksun tuotteista, tuotteiden tilaus vahvistetaan ja siitä aletaan laskea tuotteen toimittamisen määräaikaa.

7.3.  Ostaja, vahvistaessaan säännöt, hyväksyy, että tuotteen ostoasiakirjat ja arvonlisäveron sisältävä lasku, jotka yhdessä muodostavat myös tuotteiden takuutodistuksen, toimitettaisiin hänelle sähköisesti ostajan rekisteröitymislomakkeessa osoitettuun sähköpostiosoitteeseen viimeistään tuotteen ostajalle luovuttamiseen mennessä. arvonlisäveron sisältävässä laskussa näytetään valitut tuotteet, niiden määrä, tuotteen loppuhinta, sisältäen kaikki verot ja muut kirjanpitoa säätelevien säädösten edellyttämät tiedot.

7.4.  Myyjä varaa oikeuden milloin tahansa, ostajalle ilmoittamatta, muuttaa myymälässä mitä tahansa tuotteita ja muita ehtoja koskevaa tietoa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen oikeuksiin muuttaa myymälän tuoteluetteloa, tuotekuvauksia, tuotteiden toimitushintoja sekä muita olennaisia ehtoja. Tuotteiden hinta sen jälkeen, kun myyjä on vahvistanut tilauksen, ei voi muuttua, paitsi sellaisissa tapauksissa, kun tuotteiden hinta on muuttunut informaatiojärjestelmien teknisten vikojen vuoksi, ilmiselvien (erehtymisen tyyppisten) virheiden korjaamisen tai muiden myyjästä riippumattomien objektiivisten, olennaisten syiden (tällaisille syille löytyessä todisteita) vuoksi. Mikäli sellaisessa tapauksessa ostaja ei suostu hankkimaan tuotetta uudella hinnalla, ostaja voi kieltäytyä tilauksesta ilmoittamalla siitä myyjälle kahden työpäivän kuluessa. Peruuttaessaan tilauksen tässä kohdassa määritellyllä tavalla, ostajalle palautetaan koko hänen maksamansa summa.