Jēdzieni

  1. Jēdzieni

1.1.  Pārdevējs – Nīderlandes Karalistes Tirdzniecības kamerā “KVK”, Juridisko personu reģistrā reģistrēta privātā juridiskā persona “Flowerswave B.V.”, reģistrācijas numurs 813806057, PVN maksātāja numurs NL813806057B01, juridiskā adrese GOLFSTROOM 00017 2221XM KATWIJK ZH.

1.2.  flowerauctions.net – internetveikals, kura adrese ir flowerauctions.net.

1.3.  Pircējs – 1) rīcībspējīga fiziskā persona, t.i., pilngadīga persona, kuras rīcībspēju nav ierobežojusi tiesa; 2) nepilngadīgais no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadu vecumam, kuram ir vecāku vai aizbildņa piekrišana, izņemot gadījumus, kad viņš patstāvīgi rīkojas ar ienākumiem; 3) juridiskā persona; 4) pienācīgi pilnvaroti visu iepriekš norādīto personu pārstāvji.

1.4.  Puses – Pircējs un Pārdevējs kopā.

1.5.  Pārdevēja partneris – juridiskā persona: 1) kas pārdod preces vai sniedz pakalpojumus flowerauctions.net, kā arī juridiskā persona, kas tiek piesaistīta, lai izpildītu Pircēja pasūtījumu; 2) ar kuru tiek īstenotas kopīgas akcijas vai projekti flowerauctions.net, šīs juridiskās personas tīmekļa vietnēs vai jebkuros plašsaziņas līdzekļos, kuros flowerauctions.net un šīs juridiskās personas akcija vai projekts tiks aprakstīts, publicēts.

1.6.  Personas dati – jebkura informācija, kas saistīta ar fizisko personu – datu subjektu –, kura ir identificēta vai kuru tieši vai netieši var identificēt, atsaucoties uz tādiem identifikatoriem kā personas kods, viena vai vairākas minētajai fiziskajai personai raksturīgas fiziskās, fizioloģiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes pazīmes.

1.7.  Noteikumi – šie “Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi internetveikalā flowerauctions.net”.

1.8.  Konts – Pircēja reģistrācijas flowerauctions.net rezultāts, kad ir izveidots konts (account), kurā tiek glabāti viņa personas dati un pasūtījumu vēsture.

1.9.  Privātuma politika – Pārdevēja apstiprināts dokuments, kurā ir paredzēti galvenie Personas datu vākšanas, uzkrāšanas, apstrādes un glabāšanas noteikumi, izmantojot flowerauctions.net.

  1. Vispārīgie noteikumi

2.1.  Pircējs apstiprina Noteikumus, kad ir iepazinies ar tiem un ielicis ķeksīti pie apgalvojuma “Esmu iepazinies ar preču pirkšanas un pārdošanas noteikumiem internetveikalā flowerauctions.net un piekrītu tiem”. Šādi apstiprināti Noteikumi ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kurā ir noteiktas Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumi, preču iegādes un norēķināšanās par tām nosacījumi, preču piegādes un atdošanas kārtība, Pušu atbildība un citi ar preču pirkšanu un pārdošanu flowerauctions.net saistītie nosacījumi.

2.2.  Tiesības iepirkties flowerauctions.net ir tikai Noteikumu 1.3. punktā norādītajiem Pircējiem. Pircējs, apstiprinot Noteikumus un iepazīstoties ar Privātuma politiku (Noteikumu 3. nodaļa), apstiprina, ka viņam ir tiesības pirkt preces flowerauctions.net.

2.3.  Ja nepieciešams vai ja pastāv Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktie apstākļi, Pārdevējam ir tiesības grozīt, labot vai papildināt Noteikumus. Par Noteikumu grozījumiem Pircējs tiek informēts flowerauctions.net tīmekļa vietnē. Pircējam iepērkoties flowerauctions.net, darbojas Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas laikā.

2.4.  Ja Pārdevējam ir paredzētas tiesības vai pienākums sniegt Pircējam informāciju vai dokumentus pa elektronisko pastu, visos gadījumos par derīgas elektroniskā pasta adreses iesniegšanu Pārdevējam atbild pats Pircējs.

  1. Privātuma politika

3.1.  Personas datu apstrādes noteikumi reglamentē galvenos principus un kārtību, kādā tiek apstrādāti flowerauctions.net apmeklētāju Personas dati. Personas dati tiek vākti, apstrādāti un glabāti automātiski, likumīgiem nolūkiem, ja datu subjekts dod piekrišanu, t.i., Noteikumu 2.1. punkta kārtībā piekrīt ievērot flowerauctions.net vietnē ievietotos Noteikumus. Piekrišana ir spēkā neierobežotu laiku, kamēr persona neatsauc savu piekrišanu, paziņojot par to pa e-pastu: [[email protected]].

3.2.  Apstrādājot personas datus, Uzņēmums ievēro Eiropas Savienības un Padomes Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679, Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu, Lietuvas Republikas Elektronisko sakaru likuma un citu saistīto tiesību aktu prasības.

3.3.  Iepērkoties flowerauctions.net vai reģistrējot Kontu, Pircējs piešķir Pārdevējam tiesības veikt visas Personas datu apstrādes darbības šajā Privātuma politikā paredzētajā apjomā un kārtībā.

3.4.  Pārdevējs uzkrāj tikai tos datus, kurus Pircējs ir brīvprātīgi sniedzis flowerauctions.net vietnē. Sniedzot Pārdevējam savus personas datus, Pircējs piekrīt, ka Pārdevējs pārvaldīs un apstrādās tos šajā Privātuma politikā un tiesību aktos paredzētajiem nolūkiem, ar paredzētajiem līdzekļiem un paredzētajā kārtībā. Pircējs, izmantojot flowerauctions.net sniegots pakalpojumus, apstiprina:

3.4.1.  ka Pircējs zina, ka viņam ir tiesības atteikties sniegt personas datus, taču saprot, ka tie ir nepieciešami, lai viennozīmīgi identificētu Pircēju tiešsaistes tirdzniecības nolūkos un sniegtu kvalitatīvu pakalpojumu. Ja netiek sniegti personas dati vai netiek dota piekrišana šo datu apstrādei tiešsaistes tirdzniecības nolūkos, Pārdevējam nebūs iespējas noslēgt līgumu;

3.4.2.  Pircējs piekrīt sniegt šajos Noteikumos norādītos personas datus un neiebilst, ka Pārdevējs tos apstrādā tiešsaistes tirdzniecības nolūkiem;

3.4.3.  ka Pircējs ir informēts par savām tiesībām iepazīties ar Pārdevēja apstrādātajiem viņa personas datiem vai apturēt viņa personas datu apstrādes darbības, ja dati tiek apstrādāti, neievērojot likumu prasības, nepiekrist savu personas datu apstrādei jebkuram nolūkam.

3.5.  Pārdevējs aizsargā sava Pircēja privātumu un ciena viņa tiesības. Pircēja personas dati (vārds, uzvārds, vecums, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un cita flowerauctions.net reģistrācijas formā norādītā informācija) tiek vākti un apstrādāti šādiem nolūkiem:

3.5.1.        apstrādāt Pircēja pasūtījumus;

3.5.2.        izrakstīt finanšu dokumentus (piem., faktūrrēķinus);

3.5.3.        risināt problēmas, kas saistītas ar preču piegādi;

3.5.4.        veikt citas līgumsaistības.

3.6.  Pircējam reģistrācijas formā ir jāsniedz pilnīga, izsmeļoša un patiesa informācija par sevi. Ja reģistrācijas formā persona sniedz neprecīzus, nepatiesus vai maldinošus datus, Pārdevējam ir tiesības anulēt šīs personas reģistrāciju un dzēst datus vai ierobežot šīs personas iespējas lietot flowerauctions.net.

3.7.  Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt un/vai atjaunot reģistrācijas formā sniegto informāciju, paziņojot par to uz adresi: [[email protected]].

3.8.  Personas dati tiek uzglabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes nolūki.

3.9.  Visa informācija par apstrādātajiem personas datiem ir konfidenciāla.

3.10.  Pārdevējs apliecina, ka Pircēja dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot partnerus, kuru pakalpojumus Pārdevējs izmanto, lai izpildītu Pircēja pasūtījumu.

3.11.  Pircējam ir tiesības:

3.11.1.    saņemt informāciju par apstrādātajiem Pircēja personas datiem;

3.11.2.    pieprasīt labot nepareizos, nepilnīgos vai neprecīzos Pircēja personas datus;

3.11.3.    iebilst pret Personas datu apstrādi tiešās tirgvedības nolūkos.

 

3.12.  Sīkdatnes (angl. cookies)

3.12.1.    Sīkdatne – maza datu datne, ko tīmekļa vietne ieraksta personas datora, mobilās ierīces vai citas ierīces pārlūkā. Nākamo reizi apmeklējot vietni, šī datne var tikt nolasīta, lai vietne varētu atpazīt datoru, mobilo ierīci vai citu ierīci.

3.12.2.    flowerauctions.net vietnē parasti tiek izmantotas:

3.12.2.1.  Tehniskās sīkdatnes. Tehniskās sīkdatnes palīdz nodrošināt flowerauctions.net vietnes funkcionēšanu, izveidot lietotāja kontu, pieteikties un apstrādāt pasūtījumus. Šīs tehniskās sīkdatnes ir nepieciešamas vietnes pienācīgai funkcionēšanai;

3.12.2.2.  Analītiskās sīkdatnes. Izmantojot šīs sīkdatnes, tiek iegūta informācija, dati par to, kā apmeklētāji lieto Pārdevēja vietni. Tādā veidā var optimizēt un uzlabot vietni, saprast reklāmu un komunikācijas efektivitāti. Ar šo sīkdatņu palīdzību var vākt datus par apmeklētāju pārlūkotajām tīmekļa lapām, no kurām lapām apmeklētājs ir atnācis. Tas nozīmē arī, ka Pārdevējs iegūst iespēju izmantot informāciju par vietnes apmeklētāju un to, kā viņš izmanto šo vietni, piemēram, apmeklēšanas biežumu, klikšķu skaitu noteiktā lapā, izmantotos meklēšanas vārdus u.c.

3.12.3.    Sīkdatnes var tikt lietotas tikai tad, ja vietnes apmeklētājs ir devis piekrišanu.

3.12.4.    Piekrišanu sīkdatņu lietošanai var saņemt šādos veidos: pārlūka iestatījumi, informatīva rindiņa tīmekļa vietnē, uznirstošais logs, reģistrācija tīmekļa vietnē. Apmeklējot flowerauctions.net, apmeklētājs var izvēlēties, vai vēlas lietot sīkdatnes. Sīkdatnes var pārvaldīt un (vai) dzēst pēc savām vēlmēm. “Internet Explorer”, “Safari”, “Firefox”, “Chrome” vai cita pārlūka iestatījumos var izvēlēties, kuras sīkdatnes vēlaties pieņemt un kuras noraidīt. Vairumā pārlūku var izvēlēties, kuras sīkdatnes tiks ierakstītas, un dzēst atsevišķas sīkdatnes, bloķēt trešo pušu sīkdatnes, bloķēt sīkdatnes no konkrētām tīmekļa vietnēm, bloķēt visu sīkdatņu lejupielādi, aizverot pārlūku, dzēst visas sīkdatnes.

3.12.5.    Ja vietnes apmeklētājs nepiekrīt, ka viņa datorā vai citā ierīcē tiek ierakstītas sīkdatnes, viņš var jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu lietot tās, mainot iestatījumus un dzēšot ierakstītās sīkdatnes. Ja sīkdatnes tiek pilnībā bloķētas, daudzas tīmekļa vietnes (tostarp flowerauctions.net) var pienācīgi nedarboties.

3.13.  Pārdevējam ir tiesības daļēji vai pilnībā mainīt Privātuma politiku, paziņojot par to flowerauctions.net tīmekļa vietnē. Tīmekļa vietnes flowerauctions.net lietošanas turpināšana nozīmē piekrišanu Privātuma politikas nosacījumiem. Visas radušās domstarpības un strīdi tiek risināti sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, strīdi tiek risināti atbilstoši LR likumiem. Ja pēc Privātuma politikas papildināšanas vai grozīšanas Pircējs turpina izmantot flowerauctions.net vietnes sniegtos pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Pircējs piekrīt atjauninājumiem.

3.14.  IP adreses. IP adrese ir numurs, pēc kura tiek atpazīts dators vai cita ierīce, kas tiek izmantota, lai pieslēgtos internetam. Visbiežāk serveris automātiski savāc IP adreses un izmanto tās, administrējot vietni. IP adreses visbiežāk tiek lietotas kopā ar sīkdatnēm, lai tās pieņemtu datoru vai citas ierīces, kas tiek izmantotas, lai pieslēgtos šai lapai. flowerauctions.net vietne IP adreses izmanto kopā ar sīkdatnēm.

  1. Preču pasūtīšanas, pirkšanas un pārdošanas tiesisko attiecību izveidošanas brīdis

4.1.  flowerauctions.net Pircējs var iepirkties visu diennakti, 7 dienas nedēļā.

4.2.  Pircējs var pasūtīt preces flowerauctions.net, izvēloties vienu no šiem veidiem:

4.2.1.  tiešsaistē, reģistrējoties flowerauctions.net (ievadot savu reģistrācijas vārdu un paroli);

4.2.2.  tiešsaistē, nereģistrējoties flowerauctions.net;

4.2.3.  pa pārdevēja norādīto tālruni.

4.3.  Pircējam, pasūtot preces kādā no Noteikumu 4.2.1.–4.2.2. punktā norādītajiem veidiem, attiecīgajos Pārdevēja dotajos informācijas laukos ir jānorāda Privātuma politikā paredzētie pienācīgai preču pasūtījuma izpildei nepieciešamie Personas dati.

4.4.  Pircējiem, kas iesniedz Preču pasūtījumu pa tālruni vai Preču izņemšanas punktos, ir spēkā Noteikumu un Privātuma politikas prasības. Iesniedzot pasūtījumu pa tālruni vai Preču saņemšanas punktos, Pircējs piekrīt Noteikumiem.

4.5.  Kad Pircējs ir izvēlējies pērkamo preci vai pakalpojumu un izveidojis preču grozu, ir veicis visus pasūtīšanas soļus, pēdējais no kuriem ir maksāšanas veida izvēle un apstiprināšana, tiek uzskatīts, ka starp Pārdevēju un Pircēju ir radušās pirkšanas un pārdošanas tiesiskās attiecības un noslēgts pirkšanas un pārdošanas līgums. Pārdevējs uz Pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi nosūta Pircējam saiti uz spēkā esošajiem Noteikumiem kopā ar pasūtījuma apstiprinājumu.

4.6.  Ja Pircējs ir pamanījis kļūdu pasūtījumā vai vēlas pasūtījumu anulēt, viņam ir nekavējoties jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu: [[email protected]].

4.7.  Preču cenas flowerauctions.net un izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro ar PVN. Pārdevējs patur tiesības mainīt preču cenas, ja mainās nodokļu lielums.

  1. Pircēja tiesības un pienākumi

5.1.  Pircēja tiesības:

5.1.1.  Pircējam ir tiesības pirkt preces un pasūtīt pakalpojumus flowerauctions.net Noteikumu noteiktajā kārtībā. Pasūtot Pārdevēja partneru piedāvātās preces, kas apzīmētas ar zīmi “Partnera prece”, vai pakalpojumus, ko sniedz Pārdevēja partneris, Pircējam var tikt piemēroti Pārdevēja partneru noteiktie preču vai pakalpojumu sniegšanas nosacījumi.

5.1.2.  Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā;

5.1.3.  Pircējam ir tiesības atteikties no pirkšanas un pārdošanas līguma šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā;

5.1.4.  Pircējam ir tiesības atdot vai samainīt nopirktās preces šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā;

5.1.5.  Pircējam ir citas šajos Noteikumos, Privātuma politikā un Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktās tiesības.

5.2.  Pircēja pienākumi:

5.2.1.  Pircējam, izmantojot flowerauctions.net, ir jāpilda savas saistības, jāievēro šie Noteikumi, Privātuma politika, citi nosacījumi, kas skaidri norādīti flowerauctions.net, viņš nedrīkst pārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus;

5.2.2.  Pircējam ir jāsamaksā par pasūtītajām precēm vai pakalpojumiem un jāpieņem tās šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā. Ja Pircējs ir izvēlējies saņemt preces norādītajā veikalā, Pircējam tās ir jāizņem Noteikumos norādītajos termiņos;

5.2.3.  Ja mainās Pircēja tiešsaistes reģistrācijas formā sniegtie dati, Pircējam tie ir nekavējoties jāatjauno;

5.2.4.  Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus pieteikšanās datus. Ja Pircējs pazaudē pieteikšanās datus, viņam nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs flowerauctions.net, izmantojot norādītos saziņas līdzekļus.

  1. Pārdevēja tiesības un pienākumi

6.1.  Pārdevēja tiesības:

6.1.1.  Pārdevējam ir tiesības mainīt, apturēt vai pārtraukt noteiktu flowerauctions.net vietnes funkciju darbību vai to daļu, kā arī mainīt flowerauctions.net vietnē esošo elementu izvietojumu;

6.1.2.  Pārdevējam ir tiesības apturēt vai pārtraukt flowerauctions.net darbību. Tādā gadījumā visi pieņemtie un apstiprinātie Pircēju pasūtījumi tiek izpildīti līdz beigām, bet jauni pasūtījumi netiek pieņemti.

6.1.3.  Pārdevējam ir tiesības mainīt flowerauctions.net sniegto pakalpojumu apjomu un veidu, apturēt, pārtraukt pakalpojumu vai to daļas sniegšanu, aplikt ar nodokļiem pakalpojumus vai pakalpojumu daļu;

6.1.4.  Ja Pircējs mēģina kaitēt flowerauctions.net darbības stabilitātei, drošībai vai nepilda savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja iespējas izmantot flowerauctions.net vai izņēmuma gadījumos dzēst Pircēja Kontu un informēt LR tiesībsargājošās institūcijas;

6.1.5.  Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nebrīdinot Pircēju, anulēt tā pasūtījumu, ja Pircējs ir izvēlējies Noteikumu 7.1.1. vai 7.1.2. punktā paredzētos maksāšanas veidus, bet nesamaksā par precēm 5 (piecu) darba dienu laikā. Pārdevējam ir tiesības arī anulēt pasūtījumu, ja Pircējs neizņem preces no “Flowerwave B.V.” veikala 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad ir informēts, ka pasūtījums ir gatavs saņemšanai;

6.1.6.  Pārdevējam ir tiesības visos gadījumos nenoslēgt pirkšanas un pārdošanas līgumu ar konkrēto Pircēju, kas ir iesniedzis pasūtījumu, tostarp gadījumos, kas Pircējs atteicies no pirkšanas un pārdošanas līguma un atdevis atpakaļ preces 2 (divas) vai vairāk reizes pēdējo 12 mēnešu laikā;

6.1.7.  Pārdevējam ir tiesības atteikties no noslēgtā pirkšanas un pārdošanas līguma, ja ir beigušies līgumā norādīto preču krājumi, kā arī tad, ja līgumu ir slēgusi persona, kurai pēc šiem Noteikumiem nav tiesību slēgt līgumu;

6.1.8.  Pārdevējam ir citas šajos Noteikumos, Privātuma politikā, citos flowerauctions.net dokumentos un Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktās tiesības.

6.2.  Pārdevēja pienākumi:

6.2.1.  Pārdevējs apņemas ar šajos Noteikumos un citos flowerauctions.net dokumentos noteiktajiem nosacījumiem dot Pircējam iespēju izmantot flowerauctions.net sniegtos pakalpojumus;

6.2.2.  Pārdevējs apņemas skaidri un saprotami sniegt Pircējam flowerauctions.net vietnē informāciju, kas noteikta Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.2287. pantā;

6.2.3.  Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātumu un apstrādāt Pircēja Personas datus tikai šo Noteikumu, Privātuma politikas un Lietuvas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā.

6.2.4.  Pārdevējs apņemas līdz pasūtījuma iesniegšanai informēt Pircēju par pasūtījuma izpildei nozīmīgu flowerauctions.net funkciju apturēšanu vai pārtraukšanu, kā arī par Noteikumu 6.1.2.–6.1.3. punktā norādītajām izmaiņām. Informācijas sniegšana flowerauctions.net vietnē tiek uzskatīta par pienācīgu informēšanu;

6.2.5.  Ar Noteikumos paredzētajiem nosacījumiem Pārdevējs apņemas izsniegt Pircējam viņa pasūtītās preces un pieņemt no Pircēja viņa atdotās preces;

6.2.6.  Ja Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nevar piegādāt Pircējam pasūtīto preci, viņš apņemas piedāvāt Pircējam analogu vai pēc īpašībām pēc iespējas līdzīgāku preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt preci, kas tiek piedāvāta kā analoga vai līdzīga, Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam samaksāto naudu 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā, ja ir veikta priekšapmaksa, un visos gadījumos atsaukt pasūtījumu;

6.2.7.  Pārdevējs apņemas pildīt pārējos Noteikumos, Privātuma politikā un Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētos Pārdevēja pienākumus.

  1. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi

7.1.  Par pasūtītajām precēm Pircējs var norēķināties kādā no šiem veidiem:

7.1.1.       izmantojot internetbanku;

7.1.2.       ar bankas pārskaitījumu;

7.1.3.       skaidrā naudā, saņemot preci “Flowerswave B.V.” veikalā.

7.2.  Kad Pārdevējs saņem samaksu par precēm, tiek apstiprināts preču pasūtījums un sākta preču piegādes termiņa rēķināšana.

7.3.  Pircējs, apstiprinot Noteikumus, piekrīt, ka preču pirkšanas dokumenti – PVN faktūrrēķini, kas vienlaikus ir arī preču garantijas taloni, viņam tiek izsniegti elektroniski, nosūtot uz Pircēja reģistrācijas formā norādīto elektroniskā pasta adresi ne vēlāk kā līdz preču nodošanai Pircējam. PVN faktūrrēķinā tiek norādītas izvēlētās preces, to skaits, preču galīgā cena, ieskaitot visus nodokļus, un citi dati, kas ir jānorāda atbilstoši grāmatvedības uzskaiti reglamentējošajiem tiesību aktiem.

7.4.  Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī, nepaziņojot Pircējam, mainīt Veikalā jebkuru informāciju par precēm un citus nosacījumus, tostarp tiesības mainīt Veikala preču sarakstu, preču aprakstus, preču cenas un preču piegādes cenas, kā arī citus būtiskus nosacījumus. Preču cena pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu, mainīties nevar, izņemot gadījumus, kad preces cena ir mainījusies informācijas sistēmu tehniskas kļūdas, acīmredzamas (misēkļa rakstura) kļūdas labošanas vai citu no Pārdevēja neatkarīgu objektīvu iemeslu dēļ (ja ir šāda iemesla pierādījumi). Ja tādā gadījumā Pircējs nepiekrīt iegādāties preci par jauno cenu, Pircējs var atteikties no pasūtījuma, informējot par to Pārdevēju 2 (divu) darba dienu laikā. Pēc pasūtījuma anulēšanas šajā punktā paredzētajā kartībā, Pircējam tiek atmaksātas visas samaksātās summas.