Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje flowerauctions.net taisyklės

  1. Sąvokos

1.1.   Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Gėlės tik Jums“, juridinio asmens kodas 263732720, PVM mokėtojo kodas LT637327219, registruotos buveinės adresas Akmenų g. 5, Macuičiai, LT-96159.

1.2.   flowerauctions.net – elektroninė parduotuvė, esanti adresu flowerauctions.net.

1.3.   Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis savarankiškai disponuoja pajamomis; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4.   Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.5.   Pardavėjo partneris – juridinis asmuo: 1) parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas flowerauctions.net, taip pat juridinis asmuo, pasitelkiamas, norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai flowerauctions.net, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose flowerauctions.net ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.

1.6.   Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis, kaip: asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.7.   Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje flowerauctions.net taisyklės“.

1.8.   Paskyra – Pirkėjo registravimosi flowerauctions.net rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita.

1.9.   Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis flowerauctions.net.

  1. Bendrosios nuostatos

2.1.   Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje flowerauctions.net taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, Šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu flowerauctions.net susijusios sąlygos.

2.2.   Pirkti flowerauctions.net turi teisę tik Pirkėjai, apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika (Taisyklių 3 skyrius), patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes flowerauctions.net.

2.3.   Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas flowerauctions.net tinklapyje. Pirkėjui apsiperkant flowerauctions.net, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

2.4.   Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

  1. Privatumo politika

3.1.   Asmens duomenų tvarkymo taisyklės reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remiantis yra tvarkomi flowerauctions.net lankytojų Asmens duomenys. Asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi automatiniu būdu, teisėtais tikslais, kai duomenų subjektas duoda sutikimą, t.y. Taisyklių 2.1 p. tvarka sutinka laikytis flowerauctions.net puslapyje patalpintų Taisyklių. Sutikimas galioja neribotą laiką, kol asmuo atšauks savo sutikimą, apie tai pranešdamas el. paštu: [[email protected]].

3.2.   Tvarkydamas asmens duomenis Pardavėjas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų reikalavimais.

3.3.   Pirkdamas flowerauctions.net arba registruodamas Paskyrą Pirkėjas suteikia teisę Pardavėjui atlikti visus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi ir tikslais.

3.4.   Pardavėjas kaupia tik tuos duomenis, kuriuos Pirkėjas savo noru pateikė flowerauctions.net puslapyje. Pateikdamas Pardavėjui savo asmens duomenis, Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas juos valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka. Pirkėjas, naudodamasis flowerauctions.net teikiamomis paslaugomis, patvirtina:

3.4.1.    jog Pirkėjas žino, kad turi teisę atsisakyti pateikti asmens duomenis, tačiau supranta, jog šie yra būtini siekiant vienareikšmiškai identifikuoti Pirkėją internetinės prekybos tikslais ir suteikti kokybišką paslaugą. Nepateikus asmens duomenų ar nesutikus, jog šie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslais, Pardavėjas neturės galimybės sudaryti sutarties;

3.4.2.    Pirkėjas sutinka pateikti šiose Taisyklėse nurodytus savo asmens duomenis, bei neprieštarauja, kad Pardavėjas juos tvarkytų internetinės prekybos tikslais;

3.4.3.    jog Pirkėjas yra informuotas apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.

3.5.   Pardavėjas siekia apsaugoti savo Pirkėjo privatumą ir gerbia jo teises. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, amžius, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas ir kita flowerauctions.net registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

3.5.1.          apdoroti Pirkėjo užsakymus;

3.5.2.          išrašyti finansinius dokumentus (pvz. sąskaitas faktūras);

3.5.3.          spręsti problemas susijusias su prekių pristatymu;

3.5.4.          vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

3.6.   Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje asmuo pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti tokio asmens registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti šio asmens galimybes naudotis flowerauctions.net.

3.7.   Pirkėjas turi teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu: [[email protected]].

3.8.   Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

3.9.   Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

3.10.   Pardavėjas užtikrina, jog Pirkėjo duomenys nebus perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus partnerius, kurių paslaugomis naudojasi Pardavėjas, siekdamas įvykdyti Pirkėjo užsakymą.

3.11.   Pirkėjas turi teisę:

3.11.1.      gauti informaciją apie tvarkomus Pirkėjo asmens duomenis;

3.11.2.      reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius ar netikslius Pirkėjo asmens duomenis;

3.11.3.      nesutikti, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.12.   Slapukai (angl. cookies)

3.12.1. Slapukas – mažas duomenų rinkinys, kurį interneto svetainė įrašo į asmens kompiuterio, mobilaus prietaiso ar kito įrenginio naršyklę. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti kompiuterį, mobilųjį prietaisą ar įrenginį.

3.12.2.    flowerauctions.net svetainėje įprastai naudojami:

3.12.2.1. Techniniai slapukai. Techniniai slapukai padeda užtikrinti flowerauctions.net svetainės funkcionalumą, sukurti vartotojo paskyrą, prisijungti ir tvarkyti užsakymus. Šie techniniai slapukai yra būtini tinkamam svetainės funkcionavimui;

3.12.2.2. Analitiniai slapukai. Šiuos slapukus naudojant įgyjama žinių, duomenų apie tai, kaip lankytojai naudoja Pardavėjo svetainę. Tokiu būdu galima optimizuoti ir pagerinti svetainę, suprasti reklamų ir komunikacijos efektyvumą. Šių slapukų pagalba galima rinkti duomenis apie lankytojų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių lankytojas atėjo. Tai taip pat reiškia, kad Pardavėjas įgyja galimybę naudoti informaciją apie svetainės lankytoją ir tai, kaip jis naudoja šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt.

3.12.3.    Slapukai gali būti naudojami tik jeigu svetainės lankytojas davė sutikimą.

3.12.4.    Sutikimai dėl slapukų naudojimo gali būti gaunami šiais būdais: naršyklės nustatymai, informavimo eilutė interneto svetainėje, iššokantys langai, registracija interneto svetainėje. Apsilankęs flowerauctions.net, lankytojas gali pasirinkti, ar nori naudoti slapukus. Slapukus galima valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. „Internet Explorer“, „Safari“, „Firefox“, „Chrome“ ar kitos naršyklės nustatymuose galima pasirinkti, kuriuos slapukus norima priimti ir kuriuos atmesti. Daugumoje naršyklių galima patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus, blokuoti trečiųjų šalių slapukus, blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių, blokuoti visų slapukų siuntimą, uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

3.12.5.    Jei svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, jis gali bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti, pakeitęs nustatymus ir ištrynęs įrašytus slapukus. Visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant flowerauctions.net) gali neveikti tinkamai.

3.13.   Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas flowerauctions.net tinklapyje. Tolimesnis naudojimasis flowerauctions.net tinklapio paslaugomis reiškia sutikimą su Privatumo politikos nuostatomis. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi flowerauctions.net tinklapio teikiamomis paslaugomis, laikoma, jog Pirkėjas sutinka su atnaujinimais.

3.14.   IP adresai. IP adresas yra numeris, pagal kurį atpažįstamas kompiuteris ar kitas įrenginys, naudojamas prisijungti prie interneto. Dažniausiai serveris automatiškai surenka IP adresus ir naudoja juos, administruojant svetainę. IP adresai dažniausiai naudojami kartu su slapukais, kad pastarieji prisimintų kompiuterį ar kitus įrenginius, naudojamus prisijungti prie šio puslapio. flowerauctions.net tinklapis IP adresus naudoja kartu su slapukais.

  1. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

4.1.   flowerauctions.net Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

4.2.   Pirkėjas gali užsisakyti prekes flowerauctions.net pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

4.2.1.          internetu, užsiregistruodamas flowerauctions.net(įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);

4.2.2.    internetu, nesiregistruodamas flowerauctions.net;

4.2.3.    pardavėjo nurodytu telefonu.

4.3.   Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 4.2.1-4.2.2 punktuose nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

4.4.   Prekių užsakymą telefonu ar prekių atsiėmimo punktuose pateikusiems Pirkėjams taikomos Taisyklių ir Privatumo politikos nuostatos. Pateikdamas užsakymą telefonu ar prekių atsiėmimo punktuose, Pirkėjas sutinka su Taisyklėmis.

4.5.   Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis. Pardavėjas siunčia Pirkėjui nuorodą į galiojančias Taisykles kartu su užsakymo patvirtinimu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

4.6.   Pirkėjas pastebėjęs užsakyme klaidą arba norėdamas užsakymą anuliuoti, privalo nedelsdamas susisiekti su Pardavėju el. paštu: [[email protected]].

4.7.   Prekių kainos flowerauctions.netir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių kainas, pasikeitus mokesčių dydžiams.

  1. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1.   Pirkėjo teisės:

5.1.1.    Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas flowerauctions.netTaisyklių nustatyta tvarka. Užsisakius Pardavėjo partnerių siūlomas prekes, pažymėtas ženklu „Partnerio prekė“, ar paslaugas, teikiamas Pardavėjo partnerių, Pirkėjui gali būti taikomos Pardavėjo partnerių nustatytos prekių ar paslaugų teikimo sąlygos;

5.1.2.    Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka;

5.1.3.    Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka;

5.1.4.    Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka;

5.1.5.    Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5.2.   Pirkėjo įsipareigojimai:

5.2.1.    Pirkėjas, naudodamasis flowerauctions.net, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų flowerauctions.net, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų;

5.2.2.    Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes nurodytoje parduotuvėje, Pirkėjas privalo jas atsiimti per Taisyklėse nurodytus terminus;

5.2.3.    Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti;

5.2.4.    Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją flowerauctions.netnurodytomis susisiekimo priemonėmis.

  1. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

6.1.   Pardavėjo teisės:

6.1.1.    Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų flowerauctions.nettinklapio funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti flowerauctions.nettinklapyje esančių elementų išdėstymą;

6.1.2.    Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti flowerauctions.net veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami;

6.1.3.    Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų flowerauctions.net, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį;

6.1.4.    Jei Pirkėjas bando pakenkti flowerauctions.net darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis flowerauctions.net arba, išimtiniais atvejais, panaikinti Pirkėjo Paskyrą bei informuoti LR teisėsaugos institucijas;

6.1.5.    Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo, anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 7.1.1 ar 7.1.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas. Taip pat, Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą, jei Pirkėjas neatsiima prekių iš “Gėlės tik Jums” parduotuvės per 3 (tris) kalendorines dienas, po to, kai buvo informuotas, jog užsakymas paruoštas atsiėmimui;

6.1.6.    Pardavėjas turi teisę visais atvejais nesudaryti pirkimo-pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, pateikusiu užsakymą, įskaitant, bet neapsiribojant, tuos atvejus, kai Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžino prekes 2 (du) ir daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių;

6.1.7.    Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties;

6.1.8.    Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose flowerauctions.netdokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6.2.   Pardavėjo įsipareigojimai:

6.2.1.    Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kituose flowerauctions.net dokumentuose nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis flowerauctions.net teikiamomis paslaugomis;

6.2.2.    Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui flowerauctions.net tinklapyje informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje;

6.2.3.    Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą bei Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.2.4.    Pardavėjas įsipareigoja iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų flowerauctions.net funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 6.1.2-6.1.3 punktuose nurodytus pakeitimus. Informacijos pateikimas flowerauctions.nettinklapyje laikomas tinkamu informavimu;

6.2.5.    Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui jo užsakytas ir priimti iš Pirkėjo jo grąžinamas prekes;

6.2.6.    Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir, visais atvejais, atšaukti užsakymą;

6.2.7.    Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

  1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1.   Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

7.1.1.         naudojantis elektronine bankininkyste;

7.1.2.         banko pavedimu;

7.1.3.         grynais, atsiimdamas prekę “Gėlės tik Jums” parduotuvėje.

7.2.   Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, patvirtinamas prekių užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

7.3.   Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip iki prekių perdavimo Pirkėjui momento. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

7.4.   Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui keisti parduotuvėje bet kokią informaciją apie prekes ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo kainas ir kitas esmines sąlygas. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.