Gwarancja jakości towarów i termin ważności

  1. Gwarancja jakości towarów i termin ważności

1.1.  Cechy każdego towaru sprzedawanego na flowerauctions.net są podane w opisie znajdującym się przy każdym produkcie.

1.2.  Towary oferowane przez Sprzedawcę są odpowiedniej jakości, tj. właściwości towarów są zgodne z ich opisem. Towar jest zgodny z umową kupna-sprzedaży, jeżeli:

1.2.1.  towar jest zgodny z opisem podanym przez Sprzedawcę i posiada takie same właściwości jak towar dostarczony przez Sprzedawcę jako próbka lub model podczas reklamowania tego towaru na flowerauctions.net;

1.2.2.  towar nadaje się do użytku zgodnie z przeznaczeniem;

1.2.3.  towar spełnia wskaźniki jakościowe zwykle posiadane przez ten sam rodzaj towarów, i których Kupujący może zasadnie oczekiwać na podstawie charakteru towaru oraz publicznych oświadczeń producenta, jego agenta lub sprzedawcy, w tym reklamy i etykietek, dotyczących konkretnych cech towaru.

1.3.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za to, że rozmiar, kształt, kolor lub inne parametry towaru umieszczonego na flowerauctions.net mogą nie być zgodne z rzeczywistym rozmiarem, kształtem, kolorem lub innymi parametrami towaru, ze względu na parametry używanego przez Kupującego monitora lub inne przyczyny techniczne. Kupującemu zaleca się zapoznanie się z opisem towaru.

1.4.  Sprzedawca na różne rodzaje towarów udziela gwarancji jakości ważnej przez określony czas, której konkretny termin i inne warunki są określone w opisach takich towarów lub wraz z fakturą wystawioną za towar, odpowiadającą karcie gwarancyjnej.

1.5.  Udzielona przez Sprzedawcę gwarancja jakości nie ogranicza ani nie zawęża praw konsumentów, które, w przypadku zakupu towaru lub usługi złej jakości, ustanawiają akty prawne.

1.6.  Sprzedawca nie świadczy serwisu gwarancyjnego na towary:

1.6.1.  jeśli centrum(-a) świadczące usługi gwarancyjne znajduje(-ją) się poza Republiką Litewską, Sprzedawca organizuje wysyłkę towarów do takiego(-ich) centrum(-ów);

1.6.2.  jeśli centrum(-a) świadczące usługi gwarancyjne znajduje(-ją) się w Republice Litewskiej, Kupujący jest kierowany do takiego(-ich) centrum(-ów).

1.7.  Informacje zawarte na nośnikach informacji nie są objęte gwarancją. Koszty spowodowane utratą lub koszty odzyskania danych nie są pokrywane.

1.8.  W przypadkach, gdy na podstawie aktów prawnych w stosunku do konkretnych towarów został ustalony termin ważności, Sprzedawca zobowiązuje się sprzedać takie towary Kupującemu, aby ten miał możliwość korzystania z nich aż do upływu ich terminu ważności.

  1. Prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, procedura zwrotu i wymiany towarów

2.1.  Prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży:

2.1.1.       Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży towarów bez podania przyczyny, informując o tym Sprzedawcę na 14 (czternaście) dni przed wypowiedzeniem umowy kupna-sprzedaży. Kupujący nie może skorzystać z tego prawa, jeśli zawarł jedną z umów wymienionych w art. 6.22810 cz. 2 Kodeksu Cywilnego Republiki Litewskiej;

2.1.2.       O rezygnacji z umowy kupna-sprzedaży Kupujący informuje Sprzedawcę na jeden z następujących sposobów: wypełniając przykładowy formularz rezygnacji z umowy [https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9] lub składając jasne pisemne oświadczenie, w którym uzasadnia swoją decyzję o rezygnacji z umowy. Wiadomość o rezygnacji z umowy należy wysłać na adres
e-mail [email protected]. Po otrzymaniu wiadomości od Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie wysyła potwierdzenie otrzymania wiadomości;

2.1.3.       Termin 14 (czternastu) dni przewidziany na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży liczony jest w następujący sposób: (a) w przypadku zawarcia umowy kupna-sprzedaży – od dnia, w którym Kupujący lub wskazana przez niego osoba, z wyjątkiem przewoźnika, otrzyma zamówiony towar; (b) jeśli Kupujący w jednym zamówieniu zamówił więcej niż jeden towar, a towary są dostarczane osobno – od dnia, w którym Kupujący lub wskazana przez niego osoba, z wyjątkiem przewoźnika, otrzyma ostatni towar; (c) jeśli towar jest dostarczany w różnych partiach lub częściach – od dnia, w którym Kupujący lub wskazana przez niego osoba, z wyjątkiem przewoźnika, otrzyma ostatnią partię lub część; (d) jeśli zawierana jest umowa na regularne dostawy towarów przez określony okres czasu – od dnia, w którym Kupujący lub wskazana przez niego osoba, z wyjątkiem przewoźnika, otrzyma pierwszy towar;

2.1.4.       Jeśli Kupujący odstąpił od umowy kupna-sprzedaży przed dostarczeniem mu towaru, Sprzedawca sformalizuje takie odstąpienie Kupującego jako odrzucenie zamówienia i odpowiednio poinformuje o tym Kupującego na wskazany przez niego adres e-mail;

2.1.5.       Jeśli Kupujący odstąpił od umowy kupna-sprzedaży po dostarczeniu mu towaru lub po odebraniu go, zastosowanie mają postanowienia pkt 10.6 Regulaminu.

2.2.  Dodatkowa gwarancja zwrotu pieniędzy udzielana przez Sprzedającego:

2.2.1.       Po upływie 14 (czternastu), ale przed upływem 30 (trzydziestu) dni od daty dostawy lub odbioru towaru, Kupujący ma prawo skorzystać z dodatkowej gwarancji zwrotu pieniędzy udzielonej Kupującemu przez Sprzedawcę, jeżeli wszystkie zwracane towary mają autentyczne etykiety, torby ochronne i oryginalne opakowanie, a opakowanie jednorazowe nie jest uszkodzone, tzn. towary nie straciły swojego wyglądu, jaki miały w chwili dokonania zakupu.

2.2.2.       O zamiarze skorzystania z gwarancji Kupujący musi poinformować w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty dostarczenia towaru Kupującemu. Wiadomość należy wysłać na adres e-mail [email protected] i należy w niej wskazać zwracane towary.

2.2.3.       W przypadku poinformowania w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru Kupującemu, zastosowanie mają postanowienia pkt 10.1 Regulaminu.

2.2.4.       W przypadku poinformowania po upływie terminu 14 (czternastu) dni kalendarzowych, jednak nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru Kupującemu, wszelkie koszty i ryzyko związane ze zwrotem towaru ponosi Kupujący. We wszystkich przypadkach towar należy zwrócić Sprzedawcy przed upływem 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty dostawy lub odbioru towaru.

2.2.5.       Nie można skorzystać z dodatkowej gwarancji zwrotu pieniędzy udzielanej przez Sprzedawcę w przypadku zamówienia następujących towarów:

2.2.5.1.      kupony podarunkowe;

2.2.5.2.      zapakowane towary, które zostały rozpakowane po dostarczeniu i które nie nadają się do zwrotu ze względów zdrowotnych lub higienicznych;

2.2.5.3.      towary, które zostały wyprodukowane na indywidualne zamówienie Kupującego lub są w sposób oczywisty do niego dostosowane, lub które ze względu na swój charakter po dostarczeniu ich Kupującemu nie mogą już zostać zwrócone z powodu utraty swoich właściwości, ulegają szybkiemu zepsuciu lub upływa ich termin ważności.

2.2.6.       Procedura zwrotu towarów i pieniędzy została określona w pkt 10.6 Regulaminu.

2.3.  Zasady wymiany i zwrotu towarów odpowiedniej jakości:

2.3.1.       Kupujący ma prawo w ciągu 14 (czternastu) dni od daty dostarczenia mu towarów wymienić zakupione towary na towary podobne, o innych wymiarach, kształcie, kolorze, wzorze lub kompletności. W przypadku wystąpienia różnicy w cenie podczas wymiany towarów, Kupujący musi rozliczyć się ze Sprzedawcą na podstawie przeliczonych cen. Wiadomość Kupującego, dotyczącą chęci skorzystania z prawa przewidzianego w niniejszym punkcie Regulaminu, z podanymi w niej zwracanymi towarami, należy wysłać na adres [email protected];

2.3.2.       Jeśli Kupującemu nie podoba się kształt, rozmiar, kolor, model lub kompletność zakupionych towarów, towary zostaną wymienione i zwrócone zgodnie z zatwierdzoną przez Rząd Republiki Litewskiej uchwałą nr 738 „Zasady sprzedaży detalicznej” z dnia 22 lipca 2014 r.;

2.3.3.       Sprzedawca po otrzymaniu towarów zobowiązuje się do ich wymiany na takie same towary, tylko w określonym przez Kupującego kształcie, rozmiarze, kolorze, wzorze lub kompletności. Jeśli Sprzedawca nie posiada towaru odpowiedniego na wymianę, zwróci Kupującemu zapłacone za niego pieniądze. Pieniądze zostaną zwrócone Kupującemu w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania przez Sprzedawcę wiadomości Kupującego, dotyczącej chęci skorzystania z tego prawa, a jeśli towar nie zostanie zwrócony Sprzedawcy przez Kupującego, termin przewidziany w niniejszym punkcie będzie liczony od dnia zwrotu towaru Sprzedawcy;

2.3.4.       Potwierdzając niniejszy Regulamin, Kupujący wyraża zgodę na zwrot pieniędzy na rachunek bankowy Kupującego, z wyjątkiem gdy Kupujący i Sprzedawca uzgodnią inaczej;

2.3.5.       Procedura zwrotu towarów i pieniędzy została określona w pkt 10.6 Regulaminu.

2.4.  Zasady wymiany i zwrotu towarów złej jakości:

2.4.1.       Wady sprzedanych towarów będą usuwane, towary złej jakości zostaną wymienione i zwrócone zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie oraz z uwzględnieniem wymogów aktów prawnych Republiki Litewskiej;

2.4.2.       Jeśli Kupujący nabył towary niewłaściwej jakości i zaznaczył to w dokumencie przyjęcia-przekazania (jeżeli nie zaznaczył, zastosowanie mają postanowienia pkt 10.3 Regulaminu) lub zła jakość towarów wynika z wady fabrycznej, która istniała w chwili dokonywania zakupu, lub niezgodności ze specyfikacjami producenta, Kupujący może dokonać zwrotu towarów i według własnego uznania może zażądać:

2.4.2.1.      aby Sprzedawca nieodpłatnie i w rozsądnym terminie usunął wady towaru, o ile wady można usunąć;

2.4.2.2.      aby odpowiednio obniżył cenę zakupu;

2.4.2.3.      aby towar został wymieniony na podobny, odpowiedniej jakości, z wyjątkiem przypadków, gdy wady są niewielkie lub powstały z winy Kupującego;

2.4.2.4.      zwrotu zapłaconej sumy i odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, gdy sprzedaż towaru złej jakości stanowi rażące naruszenie zamówienia.

2.4.3.       Kupujący może wybrać tylko jeden ze sposobów obrony praw przewidzianych w pkt 10.4.2 Regulaminu. Kupujący musi dokonać wyboru przy zwrocie towaru. Jeśli Kupujący wybrał sposób przewidziany w pkt. 10.4.2, a Sprzedawca nie ma możliwości jego realizacji, Sprzedawca zaoferuje alternatywny sposób przewidziany w pkt 10.4.2. Kupujący nie ma prawa do zmiany wybranego sposobu obrony praw. Kupujący nie ma prawa do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, jeżeli wada towaru jest nieistotna;

2.4.4.       Aby Kupujący mógł dokonać zwrotu towarów, muszą być spełnione następujące warunki:

2.4.4.1.      powiadomienie Sprzedawcy drogą mailową na adres [email protected], z podaniem w wiadomości zwracanych towarów;

2.4.4.2.      złożenie dokumentu zakupu towarów, karty gwarancyjnej (jeśli została wystawiona);

2.4.4.3.      złożenie wniosku w dowolnej formie.

2.4.5.       Z prawa do zwrotu towaru złej jakości Kupujący może skorzystać w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia dostarczenia mu towaru;

2.4.6.       Sprzedawca ma prawo nie przyjąć zwracanego przez Kupującego towaru, jeśli Kupujący nie przestrzega procedury zwrotu towarów określonej w Regulaminie;

2.4.7.       Kupujący musi pokryć koszty dostawy i zwrotu towaru, a Sprzedawca po upewnieniu się, że towar został zwrócony z powodu złej jakości, zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Kupującego kosztów dostawy i zwrotu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Regulaminie. Przy zwrocie towaru należy postępować zgodnie z pkt 10.6 Regulaminu;

2.4.8.       Pieniądze są zwracane Kupującemu w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia Kupującego o towarze niewłaściwej jakości, a w przypadku gdy towar nie zostanie zwrócony Sprzedawcy przez Kupującego, termin przewidziany w niniejszym punkcie będzie liczony od dnia zwrotu Towaru do Sprzedawcy. Potwierdzając niniejszy Regulamin, Kupujący wyraża zgodę na zwrot pieniędzy na rachunek bankowy Kupującego, chyba że Kupujący i Sprzedawca uzgodnią inaczej;

2.4.9.       Pieniądze nie zostaną zwrócone za te towary, które zostały uszkodzone celowo lub w wyniku braku ostrożności (zostały narażone na działanie chemikaliów, wody, otwartego ognia, wysokich temperatur, ostrych przedmiotów itp.), jeśli zostały naruszone zasady użytkowania lub przechowywania towaru, lub towary były wykorzystywane niewłaściwie lub niezgodnie z przeznaczeniem;

2.4.10.        Odrębne zasady zwrotu towarów złej jakości mogą być przewidziane w załączonych do nich kartach gwarancyjnych (gwarancjach).

2.5.  Wymiana i zwrot towaru w przypadku dostarczenia niewłaściwego towaru:

2.5.1.       W przypadku dostarczenia Kupującemu niewłaściwego towaru, Kupujący musi niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, poinformować o tym Sprzedawcę drogą mailową na adres [email protected] lub zadzwonić pod numer telefonu +370 46 421 656. Sprzedawca na własny koszt zobowiązuje się odebrać taki towar i zastąpić go odpowiednim towarem. W przypadku gdy Sprzedawca nie posiada zamówionych towarów, zwraca Kupującemu pieniądze zapłacone za towar(y). Pieniądze zostaną zwrócone Kupującemu w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę informacji od Kupującego o odstąpieniu od umowy, a w przypadku braku zwrotu towaru Sprzedającemu przez Kupującego, termin przewidziany w niniejszym punkcie będzie liczony od dnia zwrotu towaru do Sprzedawcy. Potwierdzając niniejszy Regulamin, Kupujący wyraża zgodę na zwrot pieniędzy na rachunek bankowy Kupującego, chyba że Kupujący i Sprzedawca uzgodnią inaczej;

2.5.2.       Procedura zwrotu towarów i pieniędzy jest określona w punkcie 10.6 Regulaminu.

2.6.  Procedura zwrotu towaru i pieniędzy:

2.6.1.       W przypadku towarów zakupionych od Partnerów flowerauctions.net, Kupujący musi skontaktować się bezpośrednio z konkretnym Partnerem flowerauctions.net, od którego towary zostały zakupione;

2.6.2.       Z prawa do zwrotu towaru Kupujący może skorzystać tylko wtedy, gdy nie upłynął termin przewidziany na zwrot towaru, towar nie został uszkodzony lub jego wygląd nie uległ istotnej zmianie oraz nie był używany. Wszystkie zwracane towary muszą posiadać autentyczne etykiety, torby ochronne i oryginalne opakowanie;

2.6.3.       Wszystkie prezenty dołączone do zakupionego towaru muszą zostać zwrócone w tym samym czasie;

2.6.4.       Zwracając towar, Kupujący musi wskazać adres nadawcy i odpowiednio zapakować towar tak, aby nie uległ uszkodzeniu podczas wysyłki. Sprzedawca nie zwróci pieniędzy za towary, które zostały uszkodzone w trakcie wysyłki. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki, które były wysłane niewłaściwie zapakowane, z błędnym adresem, jeśli zaginęły lub zostały uszkodzone podczas wysyłki;

2.6.5.       Kupujący może dokonać zwrotu towaru poprzez dostawę do punktu odbioru Sprzedawcy, zwrotu kurierem lub pocztą. Towary należy zwrócić do Sprzedawcy na adres wskazany przez Sprzedawcę w potwierdzeniu otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, przesłanym do Kupującego.

2.6.6.       Jeśli Kupujący nabył na flowerauctions.net komplet towarów, musi zwrócić Sprzedawcy cały komplet, tzn. Kupujący może skorzystać z prawa do zwrotu towaru tylko w odniesieniu do całości towarów w komplecie. W przypadku, gdy przynajmniej jeden z towarów w komplecie nie spełnia wymagań przewidzianych w pkt. 10.6.2 Regulaminu, Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia całego zwracanego kompletu towarów;

2.6.7.       Kupujący, po skorzystaniu z praw przewidzianych w pkt. 10.1-10.5 Regulaminu, zobowiązany jest do spełnienia wymogów zwrotu towaru przewidzianych w Regulaminie oraz postępowania zgodnie z przewidzianą w nim procedurą;

2.6.8.       Sprzedawca ma prawo nie zwracać zapłaconych przez konsumenta sum do czasu zwrotu towaru do Sprzedawcy i sprawdzenia zgodności z pkt 10.6.2 Regulaminu;

2.6.9.       Jeśli Kupujący skorzystał z praw określonych w punktach 10.1, 10.3-10.5 Regulaminu, pieniądze zostaną mu zwrócone w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania przez Sprzedawcę wiadomości od Kupującego, zaś jeśli Kupujący nie zwrócił towaru do Sprzedawcy, termin przewidziany w niniejszym punkcie liczony jest od dnia zwrotu towaru do Sprzedawcy. Jeśli Kupujący skorzystał z dodatkowej gwarancji zwrotu pieniędzy (pkt 10.2 Regulaminu), pieniądze zostaną mu zwrócone w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych, liczonych od dnia zwrotu towaru do Sprzedawcy;

2.6.10.   Potwierdzając niniejszy Regulamin, Kupujący wyraża zgodę na zwrot pieniędzy na rachunek bankowy Kupującego, chyba że Kupujący i Sprzedawca uzgodnią inaczej;

2.6.11.   Po skorzystaniu z praw określonych w punktach 10.1-10.3 Regulaminu, Kupującemu zostaną zwrócone: cena towaru, ewentualna opłata administracyjna, koszty dostawy towaru. Po skorzystaniu z praw określonych w punktach 10.4-10.5 Regulaminu, Kupującemu zostaną zwrócone: cena towaru, ewentualna opłata administracyjna, koszty dostawy towaru, koszty zwrotu towaru;

2.6.12.   Koszt dostawy towaru do Sprzedawcy nie podlega zwrotowi, jeśli Kupujący wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, opublikowany pod adresem flowerauctions.net.

2.6.13.   W przypadku wystąpienia różnicy w cenie podczas wymiany towarów, Kupujący musi rozliczyć się ze Sprzedawcą na podstawie przeliczonych cen.

2.6.14.   Sprzedawca ma prawo nie przyjąć zwracanego przez Kupującego towaru, jeżeli Kupujący nie przestrzega procedury zwrotu towaru określonej w Regulaminie.