Tavaroiden laatutakuu ja käyttöajan päättyminen

  1. Tavaroiden laatutakuu ja käyttöajan päättyminen

1.1.  Jokaisen flowerauctions.net -sivustolla myytävän tuotteen ominaisuudet näytetään kunkin tuotteen vieressä olevassa kuvauksessa.

1.2.  Myyjän hankittavaksi tarjoamat tuotteet ovat asianmukaista laatua, ts. tavaroiden ominaisuudet vastaavat tuotteen kuvausta. Tuote vastaa kuluttajan osto- ja myyntisopimusta, jos:

1.2.1.  tuote vastaa myyjän antamaa tuotekuvausta ja sillä on sellaiset ominaisuudet kuin tuotteella, jonka myyjä on esittänyt esimerkkinä tai mallina kyseistä tuotetta mainostaessaan flowerauctions.net -sivustolla;

1.2.2.  tuote sopii käytettäväksi siihen, mihin sen tyyppisiä tuotteita yleensä käytetään;

1.2.3.  tuote vastaa laatukriteereitä, jotka tavallisesti ovat tyypillisiä samantapaisille tuotteille ja jollaisia ostaja voi normaalisti odottaa saavansa tuotteen luonteen ja tavaran valmistajan, tämän edustajan tai myyjän julkistamat lausunnot huomioon ottaen, lukien mukaan mainoksen ja tavaran etiketin koskien tuotteen tosiasiallisia ominaisuuksia.

1.3.  Myyjä ei ole vastuussa siitä, että flowerauctions.net -sivustolla olevat tuotteet eivät kokonsa, muotonsa, värinsä tai muiden suhteidensa puolesta välttämättä vastaa ostajan käyttämän näytön ominaisuuksia tai muistakaan teknisistä syistä. Ostajalle suositellaan tuotteen kuvauksen läpilukemista.

1.4.  Erilaisten tuotelajien laatutakuulle myyjä antaa tietyn pituisen voimassaoloajan, jonka tosiasiallinen päättymisajankohta ja muut ehdot on osoitettu sellaisten tuotteiden kuvauksissa tai tuotteen laskun yhteydessä, joka toimii takuutodistuksena.

1.5.  Myyjän antama laatutakuu ei rajoita eikä vahingoita kuluttajan oikeuksia, jotka, lainsäädäntö heille määrää heidän saadessa huonolaatuisen tuotteen tai palvelun.

1.6.  Myyjä ei tarjoa tavaroille takuuhuoltopalveluja:

1.6.1.  jos takuuhuoltoa tarjoava keskus on Liettuan rajojen ulkopuolella, myyjä järjestää tavaroiden lähettämisen sellaiseen keskukseen;

1.6.2.  jos takuuhuoltoa tarjoava keskus on Liettuassa, ostaja ohjataan sellaiseen keskukseen.

1.7.  Tietovälineiden sisältämät tiedot eivät kuulu takuun piiriin. Tietojen menetyksistä tai palauttamisesta koituvia kuluja ei korvata

1.8.  Sellaisissa tapauksissa, kun, lainsäädäntöön perustuen, tosiasiallisten tuotteiden suhteen asetetaan tietty viimeinen käyttöpäivä, myyjä on velvollinen myymään sellaiset tuotteet ostajalle siten, että tälle annetaan mahdollisuus käytännössä käyttää sellaisia tuotteita viimeiseen käyttöpäivään saakka.

  1. Oikeus kieltäytyä osto- ja myyntisopimuksesta, tuotteiden palauttamisen ja vaihtamisen järjestely

2.1.  Oikeus kieltäytyä osto- ja myyntisopimuksesta:

2.1.1.       ostajalla on oikeus syytä kertomatta kieltäytyä osto- ja myyntisopimuksesta ilmoittamalla siitä myyjälle 14 päivää ennen osto- ja myyntisopimuksen loppumista. Tällaista oikeutta ostaja ei voi käyttää tehtyään jonkin Liettuan siviililain artiklan 6.22810 kohdassa 2 luetelluista sopimuksista;

2.1.2.       Osto- ja myyntisopimuksesta kieltäytymisestä ostaja ilmoittaa myyjälle jollakin seuraavista tavoista: täyttämällä mallin mukaisen sopimusta koskevan kieltäytymislomakkeen [https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9] tai toimittamalla selkeän kirjallisen lausunnon, jossa esitetään tämän päätös kieltäytyä sopimuksesta. Lähettämällä ilmoituksen sopimuksesta kieltäytymisestä sähköpostitse osoitteeseen: [email protected]. Saatuaan ostajan ilmoituksen, myyjä lähettää viipymättä vahvistuksen ilmoituksen saamisesta;

2.1.3.       Oikeuden osto- ja myyntisopimuksesta kieltäytymiseen käyttämisestä on määritelty 14 päivän määräaika, joka lasketaan seuraavasti: (a) kun solmitaan osto- ja myyntisopimus, siitä päivämäärästä, jona ostaja tai tämän osoittama henkilö, lukuunottamatta tavarankuljettajaa, saa tilatun tuotteen; (b) mikäli ostaja yhdellä tilauksella on tilannut enemmän kuin yhden tuotteen ja tuotteet toimitetaan erikseen, siitä päivämäärästä, jolla ostaja tai tämän osoittama henkilö, lukuunottamatta tavarankuljettajaa, saa viimeisen tuotteen; (c) mikäli tuote toimitetaan erillisinä lähetyksinä tai osissa, siitä päivämäärästä, jolla ostaja tai tämän osoittama henkilö, lukuunottamatta tavarankuljettajaa, saa viimeisen lähetyksen tai osan; (d) mikäli solmitaan sopimus säännöllisestä tavarantoimituksesta tietylle ajanjaksolle, siitä päivämäärästä, jolla ostaja tai tämän osoittama henkilö, lukuunottamatta tavarankuljettajaa, saa ensimmäisen tuotteen;

2.1.4.       Jos ostaja on kieltäytynyt osto- ja myyntisopimuksesta sinä aikana, kun tuotetta ei vielä ollut hänelle toimitettu, myyjä kirjaa sellaisen kieltäytymisen tilauksen hylkäämisenä ja ilmoittaa vastaavasti ostajalle siitä tämän osoittamaan sähköpostiosoitteeseen;

2.1.5.       Mikäli ostaja on kieltäytynyt osto- ja myyntisopimuksesta sen jälkeen, kun tuote oli hänelle jo toimitettu tai tämä oli sen jo noutanut, sovelletaan sääntöjen kohdassa 10.6 määriteltyjä säännöksiä.

2.2.  Myyjän käyttämä rahojen palautustakuu:

2.2.1.       14 päivän kuluttua, muttei kuitenkaan 30 päivän määräajan vielä umpeuduttua tuotteen toimittamis- tai noutopäivästä, ostajalla on oikeus käyttää lisäksi myyjän myöntämää rahojen palautustakuuta, mikäli kaikki palautettavat tuotteet ovat alkuperäisissä etiketeissä, suojamuoveissa ja alkuperäisessä pakkauksessaan, kertakäyttöinen tuotepaketti ei ole vahingoittunut, ts. tuotteet eivät ole menettäneet sellaista kaupallista ulkoasuaan, joka niillä oli niitä myytäessä.

2.2.2.       Aikomuksestaan käyttää tätä takuuta, ostajan on ilmoitettava 30 kalenteripäivän kuluessa laskien tuotteen luovuttamispäivästä ostajalle. Ilmoitus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: [email protected], ilmoituksessa on näytettävä palautettavat tuotteet.

2.2.3.       Mikäli ilmoitus tehdään 14 kalenteripäivän kuluessa tuotteen luovuttamisesta ostajalle, sovelletaan sääntöjen kohdan 10.1 säännöksiä.

2.2.4.       Jos ilmoitetaan vasta 14 kalenteripäivän umpeuduttua, mutta kuitenkin viimeistään 30 kalenteripäivän kuluessa tuotteen luovuttamisesta ostajalle, ostajan vastuulle jäävät kaikki tuotteen palauttamisesta koituvat kulut ja riskit. Kaikissa tapauksissa tuote on palautettava myyjälle ennen 30 kalenteripäivän umpeutumista, joka lasketaan tuotteen toimittamis- tai noutopäivämäärästä alkaen.

2.2.5.       Myyjän käyttämää rahojen palautustakuuta ei voida käyttää, jos on tilattu seuraavia tuotteita:

2.2.5.1.      lahjakortteja;

2.2.5.2.      pakattuja tuotteita, jotka on avattu toimittamisen jälkeen ja jotka eivät enää ole sopivia palautettaviksi terveydellisistä tai hygieniasyistä;

2.2.5.3.      tuotteita, jotka on valmistettu ostajan erityisestä tilauksesta tai ovat ilmiselvästi tälle sovellettuja tai joita ei niiden luonteen vuoksi voi toimittamisen jälkeen enää palauttaa johtuen tuotteen ominaisuuksien menettämisestä (häviämisestä), ovat nopeasti pilaantuvia tai niiden voimassaoloaika päättyy.

2.2.6.       Tuotteiden ja rahojen palauttamisen järjestely on määritelty sääntöjen kohdassa 10.6.

2.3.  Hyvälaatuisten tuotteiden vaihtamisen ja palauttamisen säännöt:

2.3.1.       Ostajalla on oikeus 14 päivän kuluessa tuotteen luovuttamispäivästä tälle, vaihtaa hankitut tuotteet samanlaisiin, mitoiltaan, muodoltaan, väriltään, malliltaan tai asettelultaan erilaisiin tuotteisiin. Mikäli vaihdettaessa muodostuu hinnan erotus, ostajan on maksettava myyjälle uudelleen laskettujen hintojen mukaan. Ostajan ilmoitus halustaan käyttää tätä säännöissä määriteltyä oikeutta näytettyjen palautettavien tuotteiden kohdalla lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: [email protected];

2.3.2.       Mikäli ostajaa ei miellytä ostettujen tuotteiden muoto, koko, väri, malli tai kokonaisuus, tuotteet vaihdetaan ja palautetaan Liettuan hallituksen vuonna 2014 heinäkuun 22 päivänä antaman päätöksen nro 738 vahvistettujen ”Vähittäismyyntisääntöjen” perusteella;

2.3.3.       Tuotteet saatuaan, myyjä on velvollinen vaihtamaan ne samanlaisiin tuotteisiin, jotka vain ovat ostajan osoittaman muotoisia, kokoisia, värisiä, mallisia tai sopivana kokonaisuutena. Ellei myyjällä ole vaihdettavaksi sopivia tuotteita, hän palauttaa ostajalle tuotteesta maksetut rahat. Rahat palautetaan ostajalle 14 kalenteripäivän kuluessa sen jälkeen, kun myyjä on saanut ostajan ilmoituksen halustaan käyttää tätä oikeutta, mutta jos ostajan tuotetta ei ole palautettu myyjälle, tässä kohdassa määritelty määräaika lasketaan tuotteen palauttamispäivästä myyjälle;

2.3.4.       Vahvistaessaan nämä säännöt, ostaja hyväksyy, että rahat palautetaan ostajan pankkitilille, paitsi tapauksissa, joissa ostaja ja myyjä toisin sopivat;

2.3.5.       Tuotteiden ja rahojen palauttamisen järjestely on määritelty sääntöjen kohdassa 10.6.

2.4.  Huonolaatuisten tuotteiden vaihtamisen ja palauttamisen säännöt:

2.4.1.       Myytyjen tuotteiden puutteet poistetaan, huonolaatuiset tuotteet vaihdetaan ja palautetaan säännöissä vahvistetun järjestelyn mukaisesti ja ottaen huomioon Liettuan lainsäädännön vaatimukset;

2.4.2.       Mikäli ostaja on saanut huonolaatuisia tuotteita ja on tehnyt siitä merkinnän tuotteen luovutus- ja vastaanottoasiakirjaan (ellei tämä ole tehnyt merkintää, sovelletaan sääntöjen kohtaa 10.3 säännöksiä) tai tuotteiden huono laatu ilmenee valmistusvikoina, jotka olivat olemassa jo tuotteen ostamisen aikana tai eroavuuksina valmistajan ilmoittamiin tietoihin verrattuna, ostaja voi palauttaa tuotteet ja niin valitessaan voi vaatia:

2.4.2.1.      että myyjä korjaa tavaran puutteet maksutta kohtuullisessa ajassa, jos puutteet vain ovat korjattavissa;

2.4.2.2.      että ostoksen ostohintaa pienennettäisiin vastaavasti;

2.4.2.3.      että tuote vaihdettaisiin vastaavaan hyvälaatuiseen tuotteeseen, paitsi tapauksissa, jolloin puutteet ovat vähäisiä tai ne ovat ilmaantuneet ostajan omasta syystä;

2.4.2.4.      palauttamaan maksetun summan ja kieltäytyä osto- ja myyntisopimuksesta, kun huonolaatuisten tuotteiden myyminen on olennainen tilauksen rikkomus.

2.4.3.       Ostaja voi valita ainoastaan yhden sääntöjen kohdassa 10.4.2 määritellyistä oikeuksien puolustamistavoista. Valintansa ostajan on ilmaistava palauttamalla tuote. Mikäli ostajan valittua kohdassa 10.4.2 määritellyn tavan, myyjällä ei ole mahdollisuutta toteuttaa sitä, myyjä tarjoaa vaihtoehtona kohdassa 10.4.2 määriteltyä tapaa. Ostajalla ei ole mahdollisuutta vaihtaa valittua oikeuksien puolustamistapaa. Ostajalla ei ole oikeutta päättää osto- ja myyntisopimusta, jos puute on merkitykseltään vähäinen.

2.4.4.       Ostajan halutessa palauttaa tuotteen, on välttämätöntä noudattaa näitä ehtoja:

2.4.4.1.      ilmoitus tästä lähetetään myyjälle sähköpostitse osoitteeseen: [email protected], ilmoituksessa on näytettävä palautettavat tuotteet;

2.4.4.2.      toimittaa tuotteiden vastaanottoasiakirja, takuutodistus (jos sellainen annettiin);

2.4.4.3.      toimittaa vapaamuotoinen pyyntö.

2.4.5.       Oikeutta palauttaa huonolaatuiset tuotteet voi ostaja käyttää 7 kalenteripäivän kuluessa tuotteen luovuttamispäivästä laskien;

2.4.6.       Myyjällä on oikeus olla vastaanottamatta ostajan palauttamia tuotteita, mikäli ostaja ei noudata säännöissä määriteltyä tuotteiden palautusjärjestelyä;

2.4.7.       Ostajan on maksettava tuotteen toimituskulut sekä tuotteiden palauttamisesta koituvat kulut, kun taas myyjän, ollessaan vakuuttunut, että tuotteet on palautettu huonolaatuisuuden vuoksi, on palautettava ostajalle tämän kärsimät toimitus- ja palauttamiskulut, paitsi säännöissä määritellyissä poikkeustapauksissa. Tuotteita palautettaessa toimitaan sääntöjen kohdan 10.6 mukaan;

2.4.8.       Rahat palautetaan ostajalle 14 kalenteripäivän kuluessa sen jälkeen, kun myyjä on saanut ostajan ilmoituksen huonolaatuisesta tuotteesta, mutta jos ostajan tuotetta ei ole palautettu myyjälle, tässä kohdassa määritelty määräaika lasketaan tuotteen palauttamispäivästä. Vahvistaessaan nämä säännöt, ostaja hyväksyy, että rahat palautetaan ostajan pankkitilille, paitsi tapauksissa, joissa ostaja ja myyjä toisin sopivat;

2.4.9.       Rahoja ei palauteta niistä tuotteista, jotka ovat tahallaan tai huolimattomuudella vahingoitettuja (altistettu kemikaaleille, vedelle, avoimelle tulelle, korkealle lämpötilalle, teräville kohteille jne.), tai jos tavaran käyttöä tai varastointia koskevia sääntöjä on rikottu tai tuotteita on käytetty sopimattomasti tai niiden tarkoituksen vastaisesti;

2.4.10.        Yksittäiset huonolaatuisten tuotteiden palauttamista koskevat säännöt voivat olla määriteltyinä niiden kanssa toimitettavissa takuutodistuksissa.

2.5.  Tuotteiden vaihtaminen ja palauttaminen väärät tuotteet toimitettaessa:

2.5.1.       Mikäli ostajalle toimitettiin väärät tuotteet, ostajan on viipymättä, viimeistään 7 työpäivän kuluessa tiedotettava myyjää siitä sähköpostitse osoitteeseen: [email protected] tai soitettava puhelinnumeroon +370 46 421 656. Myyjä on velvollinen omaan laskuunsa vastaanottamaan sellaiset tuotteet ja vaihtamaan ne asianmukaisiin tuotteisiin. Siinä tapauksessa, että myyjällä ei ole tilattuja tuotteita, tämä palauttaa ostajalle tuotteesta maksetut rahat. Rahat palautetaan ostajalle 14 kalenteripäivän kuluessa sen jälkeen, kun myyjä on saanut ostajan ilmoituksen sopimuksesta kieltäytymisestä, mutta jos ostajan tuotetta ei ole palautettu myyjälle, tässä kohdassa määritelty määräaika lasketaan tuotteen palauttamispäivästä. Vahvistaessaan nämä säännöt, ostaja hyväksyy, että rahat palautetaan ostajan pankkitilille, paitsi tapauksissa, joissa ostaja ja myyjä toisin sopivat;

2.5.2.       Tuotteiden ja rahojen palauttamisen järjestely on määritelty sääntöjen kohdassa 10.6.

2.6.  Tuotteiden ja rahojen palauttamisjärjestely:

2.6.1.       Niistä tuotteista, jotka on ostettu flowerauctions.net -sivuston välityksellä kumppaneilta, ostajan on otettava yhteyttä suoraan tosiasialliseen flowerauctions.net -sivuston kumppaniin, jolta tuote on hankittu;

2.6.2.       Oikeutta palauttaa tuotteet voi ostaja käyttää ainoastaan sellaisessa tapauksessa, jos tuotteen palauttamiseen määriteltyä määräaikaa ei ole ohitettu, tuotetta ei ollut vahingoitettu tai se ei ollut olennaisesti ulkoasultaan muuttunut, eikä sitä oltu myöskään käytetty. Kaikkien palautettavien tuotteiden on oltava alkuperäisin etiketein varustettuja, suojamuoveissa ja alkuperäisessä pakkauksessa;

2.6.3.       Kaikki lahjat, joita toimitettiin yhdessä hankitun tuotteen kanssa, on myös palautettava samanaikaisesti;

2.6.4.       Palauttaessaan tuotteita, ostajan on näytettävä lähettäjän osoite ja asianmukaisesti paketoitu tuote, ettei se olisi vahingoittunut lähettämisen aikaan. Myyjä ei palauta rahoja tuotteesta, joka oli vahingoittunut lähettämisen aikaan. Myyjä ei vastaa lähetyksistä, jotka on lähetetty väärin pakattuna, väärällä osoitteella, ei myöskään silloin, jos lähetykset ovat kadonneet tai vahingoittuneet lähettämisen aikana;

2.6.5.       Ostaja voi palauttaa tuotteet joko esittämällä ne myyjän noutopisteessä, palauttamalla lähetin välityksellä tai lähettämällä ne postitse. Tuotteet pitää palauttaa myyjälle osoitteeseen, jonka myyjä on osoittanut ostajalle lähetetyssä vahvistuksessa ilmoituksen sopimuksesta kieltäytymisen saamisesta.

2.6.6.       Mikäli ostaja on hankkinut flowerauctions.net -sivustolta tuotekokonaisuuden, tämän on palautettava myyjälle koko tuotekokonaisuus, ts. ostaja voi käyttää määriteltyä oikeutta palauttamiseen sarjaan sisältyvien tavaroiden osalta ainoastaan kokonaisuutena. Sellaisessa tapauksessa, kun ainakin yksi kokonaisuuteen kuuluvista tuotteista ei vastaa sääntöjen kohdassa 10.6.2 määriteltyjä vaatimuksia, myyjällä on oikeus kieltäytyä ottamasta vastaan koko tuotekokonaisuutta;

2.6.7.       Ostajan, käytettyään sääntöjen kohdassa 10.1-10.5 määriteltyjä oikeuksiaan, on täytettävä säännöissä määritellyt vaatimukset tuotteiden palauttamisesta ja noudatettava niissä määriteltyä järjestelyä;

2.6.8.       Myyjällä on oikeus olla palauttamatta kuluttajalle tämän maksamia summia siihen saakka, kun tuotteita ei ole palautettu myyjälle eikä niiden vastaavuutta sääntöjen kohtaan 10.6.2 ole tarkistettu;

2.6.9.       Mikäli ostaja on käyttänyt sääntöjen kohdissa 10.1, 10.3-10.5 vahvistettuja oikeuksia, rahat palautetaan ostajalle 14 kalenteripäivän kuluessa sen jälkeen, kun myyjä on saanut ostajan ilmoituksen, mutta jos ostajan tuotetta ei ole palautettu myyjälle, tässä kohdassa määritelty määräaika lasketaan tuotteen palauttamispäivästä. Mikäli ostaja on käyttänyt rahanpalautuksen lisätakuuta (sääntöjen kohta 10.2), tähän sovelletaan 30 kalenteripäivän rahanpalautuksen määräaikaa, joka lasketaan alkaen tuotteen palauttamispäivästä;

2.6.10.   Vahvistaessaan nämä säännöt, ostaja hyväksyy, että rahat palautetaan ostajan pankkitilille, paitsi tapauksissa, joissa ostaja ja myyjä toisin sopivat;

2.6.11.   Käytettyään sääntöjen kohdissa 10.1.-10.3 vahvistettuja oikeuksia, ostajalle palautetaan: tuotteen hinta, hallinnointimaksu, jos sellaista käytettiin ja tuotteen toimituskulut. Käytettyään sääntöjen kohdissa 10.4-10.5 vahvistettuja oikeuksia, ostajalle palautetaan: tuotteen hinta, hallinnointimaksu, jos sellaista käytettiin, tuotteen toimituskulut ja tuotteen palauttamisen kulut;

2.6.12.   Tuotteen toimituskuluja myyjälle ei palauteta ostajalle, jos ostaja on valinnut jonkin toisen tavan kuin myyjän tarjoaman halvimman toimitustavan, josta ilmoitetaan flowerauctions.net -sivustolla.

2.6.13.   Mikäli vaihdettaessa muodostuu hinnan erotus, ostajan on maksettava myyjälle uudelleen laskettujen hintojen mukaan.

2.6.14.   Myyjällä on oikeus olla vastaanottamatta ostajan palauttamia tuotteita, mikäli ostaja ei noudata säännöissä määriteltyä tuotteiden palautusjärjestelyä.