Toote kvaliteedi garantii

  1. Toote kvaliteedi garantii ja aegumistähtpäev

1.1.  Kõigi e-kaupluses flowerauctions.net müüdavate toodete omadused on esitatud igale tootele lisatud tootekirjelduses.

1.2.  Müüja pakutavad tooted vastavad kvaliteedinõuetele, st toodete omadused vastavad tootekirjeldusele. Toode vastab ostu-müügi tarbijalepingule, kui:

1.2.1.  toode vastab müüja esitatud kirjeldusele ja on samade omadustega nagu toode, mille müüja esitas veebilehel flowerauctions.net reklaamides selle toote näitena või mudelina;

1.2.2.  toodet saab kasutada samal otstarbel nagu sama liiki tavatooteidki;

1.2.3.  toode vastab kvaliteedikriteeriumidele, mis tavaliselt on omased sama tüüpi toodetele ja mida ostja võib toote olemuse ja tootja, tema esindaja või müüja avalike avalduste, sealhulgas reklaami ja märgistuse alusel toote asjakohaste omaduste kohta eeldada.

1.3.  Müüja ei vastuta selle eest, et ostja kasutatava kuvari omaduste või muude tehniliste põhjuste tõttu ei vasta kaupluse flowerauctions.net toodete kujutise suurus, kuju, värvus või muud parameetrid toodete tegelikule suurusele, kujule, värvusele või muudele parameetritele. Soovitame ostjal tutvuda toote kirjeldusega.

1.4.  Müüja annab eri liiki toodetele teatud aja kestel kehtiva kvaliteedigarantii, mille asjakohane tähtaeg ja muud tingimused on esitatud nende toodete kirjeldustes või tootele lisatud faktuurarves, mis vastab garantiikirjale.

1.5.  Müüja antava kvaliteedigarantiiga ei piirata ega kitsendata tarbijate õigusi, mis on neile seadusega tagatud ebakvaliteetse toote või teenuse ostu korral.

1.6.  Müüja ei osuta toodetele müügijärgset garantiiteenust:

1.6.1.  kui garantiiteenindust osutav keskus asub väljaspool Leedu Vabariiki, korraldab müüja toote saatmise sellesse keskusesse;

1.6.2.  kui garantiiteenindust osutav keskus asub Leedu Vabariigis, suunatakse ostja sellesse keskusesse.

1.7.  Infokandjatel sisalduvale teabele garantiid ei kohaldata. Andmete kaotsimineku või taastamise kulusid ei hüvitata.

1.8.  Kui seadusandlusega on kehtestatud asjakohasele tootele teatud aegumistähtaeg, kohustub müüja müüma ostjale sellise toote, mida ta saaks reaalselt enne aegusmistähtaja lõppu kasutada.

  1. Ostu-müügilepingust taganemise õigus, kauba tagastamise ja asendamise kord

2.1.  Ostu-müügilepingust taganemise õiguse suhtes kohalduvad järgmised tingimused.

2.1.1.       Ostjal on õigus kauba ostu-müügilepingust põhjust avaldamata taganeda, teatades sellest müüjale 14 (neliteist) päeva enne müügilepingu lõpetamist ette. Ostja ei saa seda õigust kasutada, kui ta on sõlminud ühe Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku artikli 6.22810 lõikes 2 sätestatud lepingutest.

2.1.2.       Ostja teavitab müüjat ostu-müügilepingust taganemisest ühel järgmisel viisil: täites lepingust taganemise näidisvormi [https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9] või esitades sõnaselge kirjaliku avalduse oma otsuse kohta lepingust taganeda. Teade lepingust taganemise kohta saadetakse e-posti aadressile: [email protected]. Ostja teate laekumisel saadab müüja kohe kinnituse teate kättesaamise kohta.

2.1.3.       Ostu-müügilepingust taganemise õiguse kasutamiseks kehtestatud 14-päevast (neljateistkümnepäevast) tähtaega arvestatakse järgmiselt: (a) kui on sõlmitud ostu-müügileping – alates päevast, mil ostja või tema osutatud isik, välja arvatud vedaja, saab tellitud kauba kätte; (b) kui ostja on tellinud ühe tellimusega rohkem kui ühe toote ja tooteid tarnitakse eraldi – alates päevast, kui ostja või tema osutatud isik, välja arvatud vedaja, viimase toote kätte saab; (c) kui kaup tarnitakse eri partiide või osadena – alates päevast, kui ostja või tema osutatud isik, välja arvatud vedaja, viimase partii või osa kätte saab; d) kui sõlmitakse leping kauba regulaarseks tarnimiseks kindlaksmääratud tähtaja jooksul – alates päevast, kui ostja või tema osutatud isik, välja arvatud vedaja, saab esimese toote kätte.

2.1.4.       Kui ostja taganeb ostu-müügilepingust enne kauba kohaletoimetamist, vormistab müüja ostja tellimusest keeldumise kui tellimuse tagasilükkamise ning teavitab sellest ostjat tema märgitud e-posti aadressile.

2.1.5.       Kui ostja taganeb ostu-müügilepingust pärast kauba kohaletoimetamist või kui ta oli selle vastu võtnud, kohaldatakse eeskirjade punkti 10.6 sätteid.

2.2.  Müüja kohaldatava raha tagastamise täiendava garantii suhtes kohalduvad järgmised tingimused.

2.2.1.       Kui kauba üleandmise või sellele järeletuleku päevast on möödunud 14 (neliteist), kuid ei ole möödunud 30 (kolmkümmend) päeva, on ostjal õigus saada müüja poolt ostjale antavat raha tagastamise täiendavat garantiid juhul, kui kõik tagastatud tooted on autentsete etikettidega, kaitsekottides ja originaalpakendis ning toodete ühekordne pakend ei ole kahjustatud, st tooted on samasuguse välimusega, nagu neid müüdi.

2.2.2.       Ostja peab selle garantii kasutamise kavatsusest teatama 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates kauba ostjale üleandmise päevast. Teade saadetakse e-posti aadressile [email protected] ja teates tuleb märkida tagastatavad tooted.

2.2.3.       Kui teavitatakse 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates kauba ostjale üleandmise päevast, kohaldatakse eeskirjade punktis 10.1 sätestatut.

2.2.4.       Kui teavitatakse pärast 14 (neljateistkümne) kalendripäeva möödumist, kuid hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates kauba ostjale üleandmise päevast, kannab ostja kõik kauba tagastamisega seotud kulud ja riskid. Mis tahes juhul tuleb kaup müüjale tagastada hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates kauba üleandmise või sellele järele tulemise päevast.

2.2.5.       Müüja kohaldatav raha tagastamise täiendav garantii ei kehti järgmiste toodete puhul:

2.2.5.1.      kinkekaardid;

2.2.5.2.      pakendatud tooted, mis on pärast kohaletoimetamist lahti pakitud ja mis on tervislikel või hügieenilistel põhjustel tagastamiseks kõlbmatud;

2.2.5.3.      tooted, mis on valmistatud vastavalt ostja individuaaltellimusele või on ilmselgelt talle kohandatud või mida ei saa oma olemuse tõttu pärast ostjale üle andmist enam tagastada, sest need võivad kaotada (halveneda) kaubanduslikud omadused või riknevad kiiresti või lõpeb kõlblikkustähtaeg.

2.2.6.       Toodete ja raha tagastamise kord on sätestatud eeskirjade punktis 10.6.

2.3.  Nõuetekohase kvaliteediga toodete asendamise ja tagastamise korral kohalduvad järgmised tingimused.

2.3.1.       Ostjal on õigus 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates toodete kättesaamise päevast asendada ostetud tooted eri mõõtmete, kuju, värvuse, mudeli või komplektsusega samaväärsete toodetega. Kui toote asendamisel tekib hinnavahe, peab ostja tasuma müüjale ümberarvutatud maksumuse. Ostja teade, et ta soovib kasutada eeskirjade selles punktis sätestatud õigust, tuleb koos asendatavate toodete loendiga saata e-posti aadressile [email protected].

2.3.2.       Kui ostjale ei meeldi ostetud toodete kuju, suurus, värvus, mudel või komplektsus, siis asendatakse ja tagastatakse tooted vastavalt Leedu Vabariigi valitsuse 22. juuli 2014 otsusega nr 738 kinnitatud dokumendile „Jaemüügieeskirjad“.

2.3.3.       Toodete kättesaamisel kohustub müüja asendama need samade toodetega, millel on ostja osutatud kuju, suurus, värvus, mudel või komplektsus. Kui müüjal ei ole asendamiseks sobivat toodet, tagastab ta ostjale toote eest tasutud raha. Ostjale tagastatakse raha 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates päevast, kui müüja sai ostjalt teate selle õiguse kasutamise soovist, aga kui ostja ei ole toodet müüjale tagastanud, arvestatakse selles punktis sätestatud tähtaega alates toote müüjale tagastamise kuupäevast.

2.3.4.       Nende tingimuste kinnitamisega nõustub ostja, et raha tagastatakse ostja pangakontole, välja arvatud juhul, kui ostja ja müüja on kokku leppinud teisiti.

2.3.5.       Toodete ja raha tagastamise kord on sätestatud eeskirjade punktis 10.6.

2.4.  Ebakvaliteetsete toodete asendamise ja tagastamise korral kohalduvad järgmised tingimused.

2.4.1.       Müüdud toodete puudused kõrvaldatakse, ebakvaliteetsed tooted asendatakse ja tagastatakse eeskirjades kehtestatud korras ja vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatule.

2.4.2.       Kui ostja ostetud tooted osutuvad ebakvaliteetseks ja ta on seda märkinud üleandmise-vastuvõtu dokumendis (kui ei ole märkinud, siis kohaldatakse eeskirjade punktis 10.3 sätestatut) või toote halb kvaliteet on tingitud tootmisdefektist, mis oli sellel juba ostmise ajal, või mittevastavusest tootja osutatud spetsifikatsioonidele, võib ostja tooted tagastada ja omal valikul nõuda,

2.4.2.1.      et müüja kõrvaldaks mõistliku aja jooksul toote puudused tasuta, kui puudusi on võimalik kõrvaldada;

2.4.2.2.      et müüja kohaldaks vastavat allahindlust;

2.4.2.3.      et toode asendatakse samaväärse kvaliteetse tootega, välja arvatud juhul, kui puudused on väikesed või need tekkisid ostja süül;

2.4.2.4.      et müüja tagastaks tasutud hinna, ja taganeda ostu-müügilepingust, kui ebakvaliteetse kauba müük on oluline tellimuse rikkumine.

2.4.3.       Ostja saab valida ainult ühe eeskirjade punktis 10.4.2 sätestatud õiguskaitsemeetme. Ostja peab oma valiku tegema toote tagastamisel. Kui ostja valib punktis 10.4.2 sätestatud meetme, aga müüjal puudub võimalus seda rakendada, pakub müüja punktis 10.4.2 sätestatud alternatiivset meedet. Ostjal ei ole õigust valitud õiguskaitsemeedet muuta. Ostjal ei ole õigust ostu-müügilepingust taganeda, kui toote puudus on ebaoluline.

2.4.4.       Toote tagastamisel tuleb ostjal järgida järgmisi tingimusi:

2.4.4.1.      teavitada müüjat sellest e-posti aadressile [email protected] ja märkida teates tagastatavad tooted;

2.4.4.2.      esitada toodete ostudokument, garantiikaart (kui see väljastati);

2.4.4.3.      esitada vabas vormis taotlus.

2.4.5.       Ostjal on õigus kasutada ebakvaliteetse toote tagastamise õigust 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul alates toote üleandmise päevast.

2.4.6.       Müüjal on õigus ostja tagastatavat toodet mitte vastu võtta, kui ostja ei järgi eeskirjades sätestatud toote asendamise korda.

2.4.7.       Ostja peab tasuma kauba kohaletoimetamise ja tagastamise kulud ning müüja, olles veendunud, et tagastatud kaup on ebakvaliteetne, peab tagastama ostjale kohaletoimetamise ja tagastamise kulud, v.a eeskirjades sätestatud erandjuhud. Toodete tagastamisel tuleb järgida eeskirjade punktis 10.6 sätestatut.

2.4.8.       Ostjale tagastatakse raha 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates päevast, kui müüja sai ostjalt teate ebakvaliteetse toote kohta, aga kui ostja ei ole müüjale toodet tagastanud, arvestatakse selles punktis sätestatud tähtaega alates toote müüjale tagastamise päevast. Neid tingimusi kinnitades nõustub ostja, et raha tagastatakse ostja pangakontole, välja arvatud juhul, kui ostja ja müüja on kokku leppinud teisiti.

2.4.9.       Raha ei tagastata toodete eest, mida on tahtlikult või kogemata kahjustatud (kontakti tõttu kemikaalide, vee, lahtise leegi, kõrge temperatuuri, teravate esemetega jm) või kui on rikutud kauba kasutamise või hoidmise tingimusi või kui tooteid on kasutataud valel või mitteettenähtud otstarbel.

2.4.10.        Üksikasjalikumad ebakvaliteetsete toodete tagastamise tingimused võivad olla sätestatud nendega kaasasolevatel garantiikaartidel (garantiitingimustes).

2.5.  Toodete asendamisel ja tagastamisel valede toodete tarnimise korral kohalduvad järgmised tingimused.

2.5.1.       Kui ostjale on üle antud valed tooted, peab ostja sellest kohe, kuid hiljemalt 7 (seitsme) tööpäeva jooksul teavitama müüjat e-posti aadresil [email protected] või helistama telefonil +370 46 421 656. Müüja kohustub sellise kauba omal kulul tagasi toimetama ja sobiva kaubaga asendama. Kui müüjal ei ole tellitud kaupa, tagastab ta ostjale kauba eest tasutud raha. Ostjale tagastatakse raha 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates päevast, kui müüjale laekus ostja teade lepingust taganemise kohta, aga kui ostja ei ole toodet müüjale tagastanud, arvestatakse käesolevas punktis sätestatud tähtaega alates toote tagastamise päevast. Neid tingimusi kinnitades nõustub ostja, et raha tagastatakse ostja pangakontole, välja arvatud juhul, kui ostja ja müüja on kokku leppinud teisiti.

2.5.2.       Toodete ja raha tagastamise kord on sätestatud eeskirjade punktis 10.6.

2.6.  Toodete ja raha tagastamise korral kohalduvad järgmised tingimused.

2.6.1.       E-kaupluse flowerauctions.net partneritelt ostetud toodete puhul peab ostja ühendust võtma selle flowerauctions.net partneriga, kellelt kaup on ostetud.

2.6.2.       Toote tagastamise õigust saab ostja kasutada vaid juhul, kui toote tagastamise tähtaeg ei ole möödunud, toodet ei ole kahjustatud ega selle välimust ei ole oluliselt muudetud ja toodet ei ole kasutatud. Kõik tagastatavad tooted peavad olema autentsete etikettidega, kaitsekotis ja originaalpakendis.

2.6.3.       Koos ostetud tootega tuleb tagastada kõik kaasas olnud kingitused.

2.6.4.       Toodete tagastamisel peab ostja märkima saatja aadressi ja tooted korralikult pakkima, et need ei saaks saatmisel kahjustada. Müüja ei tagasta raha toodete eest, mis on saatmisel kahjustada saanud. Müüja ei vastuta saadetiste eest, mis saadeti valesti pakituna ja millel oli märgitud vale aadress ning kui saadetised läksid saatmise käigus kaotsi või said kahjustada.

2.6.5.       Ostja võib tagastatavad tooted toimetada müüja kättetoimetamispunkti, tagastada need kulleri vahendusel või saata postiga. Tooted tuleb müüjale tagastada aadressile, mis oli märgitud müüja kinnituskirjas, milles ta teatas, et ta sai ostja lepingust taganemise teate kätte.

2.6.6.       Kui ostja ostis e-kauplusest flowerauctions.net tootekomplekti, peab ta tagastama müüjale kogu tootekomplekti, st ostja saab kauba tagastamise õigust rakendada ainult kogu tootekomplekti suhtes. Kui vähemalt üks komplektis olev toode ei vasta eeskirjade punktis 10.6.2 sätestatud nõuetele, on müüjal õigus keelduda kogu tagastatud tootekomplekti vastu võtmast.

2.6.7.       Kui ostja kasutab eeskirjade punktides 10.1–10.5 sätestatud õigusi, peab ta järgima eeskirjades sätestatud kauba tagastamise tingimusi ja kehtestatud korda.

2.6.8.       Kuni tagastatavad tooted ei ole müüjale tagastatud ja nende vastavust eeskirjade punktile 10.6.2 ei ole kontrollitud, on müüjal õigus tarbija poolt tasutud summasid mitte tagastada.

2.6.9.       Kui ostja on kasutanud eeskirjade punktides 10.1, 10.3–10.5 sätestatud õigusi, tagastatakse talle raha 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates päevast, kui müüja sai ostja teate kätte, aga kui ostja ei ole toodet tagastanud, arvestatakse selles punktis märgitud tähtaega päevast, kui müüja sai toote kätte. Kui ostja on kasutanud raha tagastamise täiendavat garantiid (eeskirjade punkt 10.2) kohaldatakse tema suhtes 30 (kolmkümne) kalendripäevast raha tagastamise tähtaega, mida arvestatakse toote müüjale tagastamise päevast.

2.6.10.   Neid tingimusi kinnitades nõustub ostja, et raha tagastatakse ostja pangakontole, välja arvatud juhul, kui ostja ja müüja on kokku leppinud teisiti.

2.6.11.   Eeskirjade punktides 10.1–10.3 sätestatud õiguste rakendamise korral tagastatakse ostjale järgmine: toote hind, haldustasu, kui seda kohaldati, toote kohaletoimetamise kulud. Eeskirjade punktides 10.4–10.5 sätestatud õiguste rakendamise korral tagastatakse ostjale järgmine: toote hind, haldustasu, kui seda kohaldati, toote kohaletoimetamise kulud, toote tagastamise kulud.

2.6.12.   Ostjale ei hüvitata toote kohaletoimetamise kulusid, kui ostja valis muu tarneviisi, mitte müüja veebilehel flowerauctions.net pakutud odavaima toote kohaletoimetamisviisi.

2.6.13.   Kui toote asendamisel tekib hinnavahe, peab ostja tasuma müüjale ümberarvutatud maksumuse.

2.6.14.   Müüjal on õigus keelduda ostja tagastatavaid tooteid vastu võtmast, kui ostja ei järgi eeskirjades sätestatud toote tagastamise korda.