Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

  1. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

1.1.  Katras flowerauctions.net pārdotās preces īpašības ir norādītas pie katras preces pievienotajā preces aprakstā.

1.2.  Pārdevēja piedāvātās preces ir pienācīgas kvalitātes, t.i., preču īpašības atbilst preces aprakstam. Prece atbilst patēriņa pirkšanas un pārdošanas līgumam, ja:

1.2.1.  prece atbilst Pārdevēja dotajam aprakstam un tai ir tādas īpašības kā precei, ko Pārdevējs ir sniedzis kā paraugu vai modeli, reklamējot šo preci flowerauctions.net;

1.2.2.  prece ir piemērota lietošanai tam, kam šāda veida preces parasti tiek lietotas;

1.2.3.  prece atbilst kvalitātes rādītājiem, kas parasti ir raksturīgi šāda veida precēm un ko Pircējs var pamatoti sagaidīt pēc preces rakstura un priekšmeta ražotāja, tā pārstāvja vai pārdevēja publiski izteiktajiem paziņojumiem, tostarp reklāmas un priekšmetu marķējuma par preces īpašībām.

1.3.  Pārdevējs neatbild par to, ja flowerauctions.net esošās preces pēc izmēra, formas, krāsas vai citiem parametriem var neatbilst reālās preces izmēram, formai, krāsai vai citiem parametriem Pircēja izmantotā ekrāna īpatnību vai citu tehnisku iemeslu dēļ. Pircējam ieteicams izlasīt preces aprakstu.

1.4.  Pārdevējs piešķir dažādiem Preču veidiem kvalitātes garantiju, kas ir spēkā noteiktu laiku un kuras konkrētais termiņš un citi nosacījumi ir norādīti šo preču aprakstos vai kopā ar preces faktūrrēķinu, kas atbilst garantijas talonam.

1.5.  Pārdevēja sniegtā kvalitātes garantija neierobežo un neatceļ patērētāju tiesības, ko, iegādājoties nepienācīgas kvalitātes preci vai pakalpojumu, viņiem nosaka tiesību akti.

1.6.  Pārdevējs nesniedz preču garantijas apkalpošanas pakalpojumu:

1.6.1.  ja garantijas apkalpošanas centrs(-i) atrodas ārpus Lietuvas Republikas, Pārdevējs organizē Preču sūtīšanu uz šo (šiem) centru(-iem);

1.6.2.  ja garantijas apkalpošanas centrs(-i) atrodas Lietuvas Republikā, Pircējs tiek novirzīts uz šo (šiem) centru(-iem).

1.7.  Informācijai, kas atrodas datu nesējos, garantija netiek sniegta. Izdevumi par datu zaudēšanu vai atjaunošanu netiek segti.

1.8.  Gadījumā, kad atbilstoši tiesību aktiem attiecīgajām precēm ir noteikts konkrēts derīguma termiņš, pārdevējs apņemas šīs preces pārdot pircējam tā, lai viņam būtu reāla iespēja šīs preces izmantot līdz derīguma termiņa beigām.

  1. Tiesības atteikties no pirkšanas un pārdošanas līguma, preču atdošanas un mainīšanas kārtība

2.1.  Tiesības atteikties no pirkšanas un pārdošanas līguma:

2.1.1.       Pircējam ir tiesības, nenorādot iemeslu, atteikties no preču pirkšanas un pārdošanas līguma, paziņojot par to Pārdevējam 14 (četrpadsmit) dienas pirms pirkšanas un pārdošanas līguma pārtraukšanas. Šīs tiesības Pircējs nevar izmantot, ja ir noslēdzis kādu no Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.22810. panta 2. daļā minētajiem līgumiem;

2.1.2.       Par atteikšanos no pirkšanas un pārdošanas līguma Pircējs Pārdevējam paziņo kādā no šiem veidiem: aizpildot atteikšanās no līguma parauga formu [https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9] vai iesniedzot skaidru rakstveida paziņojumu, kurā izteikts viņa lēmums atteikties no līguma. Paziņojums par atteikšanos no līguma ir jāsūta uz e-pastu [email protected]. Saņemot Pircēja paziņojumu, Pārdevējs nekavējoties nosūta apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu;

2.1.3.       14 (četrpadsmit) dienu termiņš, kurā var izmantot tiesības atteikties no pirkšanas un pārdošanas līguma, tiek rēķināts tā: (a) ja tiek noslēgts pirkšanas un pārdošanas līgums – no dienas, kurā Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot vedēju, saņem pasūtīto preci; (b) ja Pircējs vienā pasūtījumā pasūta vairāk nekā vienu preci un preces tiek piegādātas atsevišķi – no dienas, kurā Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot vedēju, saņem pēdējo preci; (c) ja preci tiek piegādāta vairākās partijās vai pa daļām – no dienas, kurā Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot vedēju, saņem pēdējo partiju vai daļu; (d) ja tiek noslēgts līgums par regulāru preču piegādi noteiktā periodā – no datuma, kurā Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot vedēju, saņem pirmo preci;

2.1.4.       Ja Pircējs atsakās no pirkšanas un pārdošanas līguma, kamēr prece viņam vēl nav piegādāta, Pārdevējs šādu Pircēja atteikumu noformē kā pasūtījuma noraidījumu un attiecīgi informē par to Pircēju pa viņa norādīto elektroniskā pasta adresi;

2.1.5.       Ja Pircējs atsakās no pirkšanas un pārdošanas līguma pēc tam, kad prece viņam ir piegādāta vai viņš to ir saņēmis, ir spēkā Noteikumu 10.6. punktā paredzētie nosacījumi.

2.2.  Pārdevēja piedāvātā naudas atmaksas papildu garantija:

2.2.1.       Kad ir pagājušas 14 (četrpadsmit), taču nav pagājušas 30 (trīsdesmit) dienas no preces piegādes vai saņemšanas, Pircējam ir tiesības izmantot Pārdevēja piedāvāto naudas atmaksas papildu garantiju, ja visas atdodamās preces ir ar autentiskajām etiķetēm, aizsargmaisiņos un oriģinālajā iepakojumā, preču vienreizlietojamais iepakojums nav bojāts, t.i., preces nav zaudējušas tādu izskatu, kādā tika pārdotas.

2.2.2.       Par vēlmi izmantot šo garantiju Pircējam ir jāpaziņo 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad preces ir nodotas Pircējam. Paziņojums jāsūta uz e-pastu [email protected], paziņojumā ir jānorāda atdodamās preces.

2.2.3.       Ja paziņojums tiek sūtīts 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces nodošanas Pircējam, darbojas Noteikumu 10.1. punkta prasības.

2.2.4.       Ja paziņojums tiek sūtīts, kad beidzies 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu periods, taču ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc preces nodošanas Pircējam, Pircējs uzņemas visas ar preces atdošanu saistītās izmaksas un risku. Visos gadījumos prece ir jāatdod Pārdevējam, kamēr nav beidzies 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu periods, rēķinot no preces piegādes vai izņemšanas dienas.

2.2.5.       Pārdevēja piedāvāto naudas atmaksas papildu garantiju izmantot nevar, ja ir pasūtītas šādas preces:

2.2.5.1.      dāvanu kartes;

2.2.5.2.      iepakotas preces, kas ir izpakotas pēc piegādes un nav derīgas atdošanai veselības aizsardzības un higiēnas apsvērumu dēļ;

2.2.5.3.      preces, kas ir izgatavotas pēc Pircēja individuāla pasūtījuma vai ir viņam acīmredzami pielāgotas, vai kas pēc sava rakstura pēc izsniegšanas Pircējam vairs nevar tikt atdodas preču īpašību zaudēšanas dēļ, kas ātri bojājas vai beidzas to derīguma termiņš.

2.2.6.       Preču atdošanas un naudas atmaksas kārtība paredzēta Noteikumu 10.6. punktā.

2.3.  Pienācīgas kvalitātes preču maiņas un atdošanas noteikumi:

2.3.1.       Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc preču saņemšanas samainīt iegādātās preces pret analogām citu izmēru, formas, krāsas, modeļa vai komplektācijas precēm. Ja, mainot preces, rodas cenu starpība, Pircējam ar Pārdevēju ir jānorēķinās pēc pārrēķinātās cenas. Pircēja paziņojums par vēlmi izmantot šajā Noteikumu punktā paredzētās tiesības ar norādītām atdodamajām precēm ir jāsūta uz e-pastu [email protected];

2.3.2.       Ja Pircējam nepatīk nopirkto preču forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija, preces tiek mainītas vai atdotas atpakaļ atbilstoši ar Lietuvas Republikas Valdības 2014. gada 22. jūlija rīkojumu Nr. 738 apstiprinātajiem “Mazumtirdzniecības noteikumiem”;

2.3.3.       Pārdevējs pēc preču saņemšanas apņemas samainīt tās pret tādām pašām, tikai Pircēja norādītās formas, izmēra, krāsas, modeļa vai komplektācijas precēm. Ja Pārdevējam nav maiņai nepieciešamās preces, viņš atmaksā Pircējam par preci samaksāto naudu. Nauda Pircējam tiek atmaksāta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu par vēlmi izmantot šīs tiesības, bet, ja Pircējs nav atdevis preci Pārdevējam, šajā punktā paredzētais termiņš tiek rēķināts no dienas, kad Prece tiek atdota Pārdevējam;

2.3.4.       Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atmaksāta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi;

2.3.5.       Preču atdošanas un naudas atmaksas kārtība paredzēta Noteikumu 10.6. punktā.

2.4.  Nepienācīgas kvalitātes preču maiņas un atdošanas noteikumi:

2.4.1.       Pārdoto preču trūkumi tiek novērsti un nekvalitatīvās preces mainītas, atdotas, ievērojot šajos Noteikumos noteikto kārtību un Lietuvas Republikas tiesību aktu prasības;

2.4.2.       Ja Pircējs ir iegādājies nepienācīgas kvalitātes preces un tas ir atzīmēts preces pieņemšanas un nodošanas dokumentā (ja nav atzīmēts, darbojas Noteikumu 10.3. punkta nosacījumi) vai nepienācīgā preču kvalitāte izpaužas kā ražošanas defekts, kas ir bijis pirkšanas brīdī, vai neatbilstība ražotāja norādītajai specifikācijai, Pircējs var atdot atpakaļ preces un pēc savas izvēles pieprasīt:

2.4.2.1.      lai Pārdevējs bez maksas saprātīgā termiņā novērš preces trūkumus, ja trūkumus ir iespējams novērst;

2.4.2.2.      lai attiecīgi tiktu samazināta pirkuma cena;

2.4.2.3.      lai prece tiktu samainīta pret analogu pienācīgas kvalitātes preci, izņemot, ja trūkumi ir nelieli vai tie ir radušies Pircēja vainas dēļ;

2.4.2.4.      atmaksāt samaksāto cenu un atteikties no pirkšanas un pārdošanas līguma, ja neatbilstošas kvalitātes preces pārdošana ir būtisks pasūtījuma pārkāpums.

2.4.3.       Pircējs var izmantot tikai vienu no šo Noteikumu 10.4.2. punktā paredzēto tiesību aizsardzības veidiem. Sava izvēle Pircējam ir jāpauž, atdodot atpakaļ preci. Ja Pircējs izvēlas 10.4.2. punktā paredzēto veidu, bet Pārdevējam nav iespējas to īstenot, Pārdevējs piedāvā alternatīvu 10.4.2. punktā paredzēto veidu. Pircējam nav tiesību mainīt izvēlēto tiesību aizsardzības veidu. Pircējam nav tiesību pārtraukt pirkšanas un pārdošanas līgumu, ja preces trūkums ir maznozīmīgs;

2.4.4.       Ja pircējs vēlas atdot atpakaļ preces, ir jāievēro šādi nosacījumi:

2.4.4.1.      jāpaziņo par to Pārdevējam pa e-pastu [email protected], paziņojumā ir jānorāda atdodamās preces;

2.4.4.2.      jāiesniedz preču iegādes dokuments, garantijas talons (ja tāds ir izsniegts);

2.4.4.3.      jāiesniedz brīvas formas pieprasījums.

2.4.5.       Tiesības atdot atpakaļ nepienācīgas kvalitātes preces Pircējs var izmantot 7 (septiņas) kalendārās dienas no preces nodošanas viņam;

2.4.6.       Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atdotās preces, ja Pircējs nav ievērojis Noteikumos paredzēto preču atdošanas kārtību;

2.4.7.       Pircējam ir jāsamaksā par preces piegādi un preces atdošanu, bet Pārdevējam, kad viņš ir pārliecinājies, ka preces atdotas nepienācīgas kvalitātes dēļ, ir jāatmaksā Pircējam viņa piegādes un atdošanas izdevumi, izņemot Noteikumos paredzētos izņēmumus. Atdodot preces, jāievēro Noteikumu 10.6. punkts;

2.4.8.       Nauda Pircējam tiek atmaksāta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu par nepienācīgas kvalitātes preci, bet, ja Pircējs nav atdevis Preci pārdevējam, šajā punktā paredzētais termiņš tiek rēķināts no dienas, kad Pircējs atdod Preci Pārdevējam. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atmaksāta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi;

2.4.9.       Nauda netiek atmaksāta par tām precēm, kas tīši vai aiz neuzmanības ir bojātas (uz tām iedarbojušās ķīmikālijas, ūdens, atklāta uguns, augsta temperatūra, asi objekti utt.) vai kuru lietošanas vai glabāšanas noteikumi ir pārkāpti, vai preces ir lietotas nepareizi vai ne tādam nolūkam, kam paredzētas;

2.4.10.        Atsevišķi nepienācīgas kvalitātes preču atdošanas noteikumi var būt norādīti kopā ar precēm izsniegtajos garantijas talonos (garantijās).

2.5.  Preču maiņa un atdošana atpakaļ, ja piegādātas nepareizās preces:

2.5.1.       Ja Pircējam ir piegādātas nepareizās preces, Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā jāinformē par to Pārdevējs pa e-pastu [email protected] vai zvanot uz tālruņa numuru +370 46 421 656. Pārdevējs apņemas par saviem līdzekļiem pieņemt šādas preces un samainīt tās pret vajadzīgajām precēm. Ja Pārdevējam nav pasūtīto preču, viņš atmaksā Pircējam par preci(-cēm) samaksāto naudu. Nauda Pircējam tiek atmaksāta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu par atteikšanos no līguma, bet, ja Pircējs nav atdevis Preci Pārdevējam, šajā punktā paredzētais termiņš tiek rēķināts no dienas, kad Pircējs atdod Pārdevējam Preci. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atmaksāta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi;

2.5.2.       Preču atdošanas un naudas atmaksas kārtība paredzēta Noteikumu 10.6. punktā.

2.6.  Preču atdošanas un naudas atmaksas kārtība:

2.6.1.       Par precēm, kas pirktas no flowerauctions.net Partneriem, Pircējam ir jāsazinās tieši ar konkrēto flowerauctions.net Partneri, no kura prece ir pirkta;

2.6.2.       Tiesības atdot atpakaļ preces Pircējs var izmantot tikai gadījumā, ja nav pagājis preču atdošanai paredzētais termiņš, prece nav bojāta vai pēc būtības nav mainījies tās izskats, kā arī tā nav lietota. Visām atdodamajām Precēm ir jābūt ar autentiskām etiķetēm, aizsargmaisiņos un oriģinālajā iepakojumā;

2.6.3.       Visas dāvanas, kas ir izsniegtas kopā ar iegādāto preci, ir jāatdod kopā ar preci;

2.6.4.       Atdodot atpakaļ preces, Pircējam ir jānorāda sūtītāja adrese un pienācīgi jāiepako prece, lai sūtīšanas laikā tā netiktu bojāta. Pārdevējs neatmaksās naudu par precēm, kas ir bojātas sūtīšanas laikā. Pārdevējs neuzņemas atbildību par sūtījumiem, kas ir neatbilstoši iepakoti, ar nepareizi norādītu adresi, kā arī ja sūtījumi sūtīšanas laikā tie ir pazaudēti vai sabojāti;

2.6.5.       Atdot atpakaļ preces Pircējs var, nogādājot tās Pārdevēja preču saņemšanas punktā, sūtot ar kurjeru vai sūtot pa pastu. Preces Pārdevējam ir jāatdod adresē, ko Pārdevējs ir norādījis Pircējam nosūtītajā apstiprinājumā, ka ir saņemts paziņojums par atteikšanos no līguma.

2.6.6.       Ja Pircējs flowerauctions.net ir iegādājies preču komplektu, viņam ir atdod Pārdevējam viss preču komplekts, t.i., Pircējs tiesības atdot atpakaļ preces var izmantot tikai visām komplektā esošajām precēm kopā. Ja vismaz viena no komplektā esošajām precēm neatbilst Noteikumu 10.6.2. punktā paredzētajām prasībām, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt visu atdodamo preču komplektu;

2.6.7.       Pircējam, izmantojot Noteikumu 10.1.–10.5. punktā paredzētās tiesības, ir jāizpilda Noteikumos paredzētās preču atdošanas prasības un jāievēro tajos paredzētā kārtība;

2.6.8.       Pārdevējam ir tiesības neatmaksāt Pircējam tā samaksātās summas tikmēr, kamēr preces nav atdotas Pārdevējam un nav pārbaudīts, vai tās atbilst Noteikumu 10.6.2. punktam;

2.6.9.       Ja Pircējs ir izmantojis Noteikumu 10.1., 10.3.–10.5. punktā nostiprinātās tiesības, nauda viņam tiek atmaksāta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu, bet, ja Pircējs nav atdevis preci Pārdevējam, šajā punktā paredzēto termiņu rēķina no dienas, kas prece ir atdota Pārdevējam. Ja Pircējs ir izmantojis naudas papildu atmaksas garantiju (Noteikumu 10.2. punkts), viņam tiek nodrošināts 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu naudas atmaksas termiņš, rēķinot no dienas, kad prece ir atdota Pārdevējam;

2.6.10.   Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atmaksāta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi;

2.6.11.   Izmantojot Noteikumu 10.1.–10.3. punktā nostiprinātās tiesības, Pircējam tiek atmaksāta: preces cena, administrācijas maksa, ja tāda bija, preces piegādes izmaksas. Izmantojot Noteikumu 10.4.–10.5. punktā nostiprinātās tiesības, Pircējam tiek atmaksāta: preces cena, administrēšanas maksa, ja tāda bija, preces piegādes izmaksas, preces atdošanas izmaksas;

2.6.12.   Izmaksas par Preces piegādi pārdevējam Pircējam netiek atmaksātas, ja Pircējs ir izvēlējies citu preces piegādes veidu, nekā Pārdevējs piedāvāto lētāko, kas ir publicēts flowerauctions.net.

2.6.13.   Ja, mainot preces, rodas cenu starpība, Pircējam ar Pārdevēju ir jānorēķinās pēc pārrēķinātās cenas.

2.6.14.   Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atdotās preces, ja Pircējs nav ievērojis Noteikumos noteikto preču atdošanas kārtību.