Prekių gražinimas - garantija

  1. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

1.1.   Kiekvienos flowerauctions.netparduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

1.2.   Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t. y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka pirkimo-pardavimo sutartį, jei:

1.2.1.    prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę flowerauctions.net;

1.2.2.    prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;

1.2.3.    prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl prekės konkrečių savybių.

1.3.   Pardavėjas neatsako už tai, kad flowerauctions.netesančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

1.4.   Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri atitinka garantinį lapą.

1.5.   Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias, įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

1.6.   Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų:

1.6.1.    jei garantinį aptarnavimą teikiantis(-ys) centras(-ai) yra už Lietuvos Respublikos ribų, Pardavėjas organizuoja Prekių siuntimą į tokį(-ius) centrą(-us);

1.6.2.    jei garantinį aptarnavimą teikiantis(-ys) centras(-ai) yra Lietuvos Respublikoje, Pirkėjas nukreipiamas į tokį(-ius) centrą(-us).

1.7.   Informacijai, esančiai informacijos laikmenose, garantija netaikoma. Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos.

1.8.   Tais atvejais, kai, remiantis teisės aktais, konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

  1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

2.1.   Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties:

2.1.1.         Pirkėjas nenurodydamas priežasties turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui prieš 14 (keturiolika) dienų iki pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių;

2.1.2.         Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša vienu iš šių būdų: užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą [https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9] arba pateikdamas aiškų raštišką pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu [email protected]. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą;

2.1.3.         Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas skaičiuojamas taip: (a) kai sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis – nuo tos datos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę; (b) jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai – nuo tos datos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; (c) jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis – nuo tos datos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį; (d) jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį – nuo tos datos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę;

2.1.4.         Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties, kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

2.1.5.         Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties po to, kai prekė jam buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Taisyklių 10.6 punkte numatytos nuostatos.

2.2.   Pardavėjo taikoma papildoma pinigų grąžinimo garantija:

2.2.1.    Praėjus 14 (keturiolikos), tačiau nepraėjus 30 (trisdešimties) dienų terminui nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos, Pirkėjas turi teisę pasinaudoti papildoma Pardavėjo Pirkėjui suteikiama pinigų grąžinimo garantija, jei visos grąžinamos prekės yra su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote, vienkartinė prekių pakuotė nėra pažeista, t. y. prekės nepraradusios tokios išvaizdos, kokia buvo parduotos.

2.2.2.    Apie ketinimą pasinaudoti šia garantija, Pirkėjas privalo pranešti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos. Pranešimas siunčiamas el. paštu [email protected], pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes.

2.2.3.    Jei pranešama per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos, taikomos Taisyklių 10.1 punkto nuostatos.

2.2.4.    Jei pranešama pasibaigus 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų laikotarpiui, tačiau ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos, Pirkėjui tenka visos su prekės grąžinimu susijusios išlaidos ir rizika. Visais atvejais prekė privalo būti grąžinta Pardavėjui nepasibaigus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui, skaičiuojamam nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo datos.

2.2.5.    Pardavėjo taikoma papildoma pinigų grąžinimo garantija pasinaudoti negalima, jei užsakytos šios prekės:

2.2.5.1.                  dovanų kuponai;

2.2.5.2.                  supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

2.2.5.3.                  prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 10.6 punkte.

2.3.        Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės:

2.3.1.    Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam datos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu [email protected];

2.3.2.    Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“;

2.3.3.    Gavęs prekes, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui datos;

2.3.4.    Patvirtindamas šias Taisykles, Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 10.6 punkte.

2.4.        Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės:

2.4.1.    Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

2.4.2.    Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo-priėmimo dokumente (jeigu nepažymėjo, taikomos Taisyklių 10.3 punkto nuostatos) arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

2.4.2.1.                  kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

2.4.2.2.                  kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

2.4.2.3.                  kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

2.4.2.4.                  grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

2.4.3.    Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 10.4.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 10.4.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 10.4.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis;

2.4.4.    Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

2.4.4.1.                  pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu [email protected], pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;

2.4.4.2.                  pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);

2.4.4.3.                  pateikti laisvos formos prašymą.

2.4.5.    Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo prekės perdavimo jam dienos;

2.4.6.    Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos;

2.4.7.    Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. Grąžinant prekes vadovaujamasi Taisyklių 10.6 punktu;

2.4.8.    Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui datos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip;

2.4.9.    Pinigai negrąžinami už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį;

2.4.10.Atskiros netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantiniuose talonuose (garantijose).

2.5.        Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes:

2.5.1.    Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu [email protected]arba paskambinęs telefono numeriu +370 46 421 656. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 10.6 punkte.

2.6.        Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka:

2.6.1.    Dėl prekių, pirktų iš flowerauctions.net Partnerių, Pirkėjas privalo kreiptis tiesiogiai į konkretų flowerauctions.net Partnerį, iš kurio prekė buvo įsigyta;

2.6.2.    Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas, prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote;

2.6.3.    Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu;

2.6.4.    Grąžindamas prekes, Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu;

2.6.5.    Grąžinti prekes Pirkėjas gali arba pristatydamas į Pardavėjo prekių atsiėmimo punktą, grąžindamas per kurjerius arba išsiųsdamas paštu. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstame patvirtinime apie pranešimo dėl sutarties atsisakymo gavimą.

2.6.6.    Jei Pirkėjas flowerauctions.netįsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t. y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis gali pasinaudoti tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 10.6.2 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą;

2.6.7.    Pirkėjas, pasinaudojęs Taisyklių 10.1-10.5 punktuose numatytomis teisėmis, turi įvykdyti Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos;

2.6.8.    Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 10.6.2 punktui;

2.6.9.    Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 10.1, 10.3-10.5 punktuose įtvirtintomis teisėmis, pinigai jam grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui datos. Jei Pirkėjas pasinaudojo papildoma pinigų grąžinimo garantija (Taisyklių p. 10.2), jam taikomas 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų pinigų grąžinimo terminas, skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui datos;

2.6.10.Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip;

2.6.11.Pasinaudojus Taisyklių 10.1.-10.3 punktuose įtvirtintomis teisėmis, Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administravimo mokestis, jei buvo taikytas, prekės pristatymo išlaidos. Pasinaudojus Taisyklių 10.4-10.5 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administravimo mokestis, jei buvo taikytas, prekės pristatymo išlaidos, prekės grąžinimo išlaidos;

2.6.12.Prekės pristatymo Pardavėjui išlaidos Pirkėjui negrąžinamos, jei Pirkėjas pasirinko kitą negu Pardavėjas siūlė pigiausią prekės pristatymo būdą, skelbiamą adresu flowerauctions.net.

2.6.13.Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

2.6.14.Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.