Dostawa towarów

  1. Dostawa towarów

1.1.  Terminy dostawy i ceny towarów podane są naflowerauctions.net, w opisie każdego towaru.

1.2.  Zamawiając towary, Kupujący może wybrać jeden ze sposobów dostawy:

1.2.1.  Dostarcza kurier i/lub Sprzedawca lub upoważniona przez niego osoba;

1.2.2.  Kupujący może odebrać towary bezpłatnie w sklepie Flowerswave B.V.

1.3.  Jeśli Kupujący w trakcie składania zamówienia wybiera dostawę do domu:

1.3.1.        Kupujący zobowiązuje się do podania dokładnego miejsca (adresu) dostawy towarów;

1.3.2.  Kupujący zobowiązuje się do samodzielnego odbioru towarów. Odbierając towary, należy okazać ważny dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport czy nowe prawo jazdy). Jeśli Kupujący nie może sam odebrać towarów, a zostały one dostarczone na podany przez niego adres, Kupujący nie ma prawa rościć wobec Sprzedawcy pretensji z powodu dostarczenia towarów niewłaściwej osobie.

1.3.3.  Opłata za usługę dostawy do domu nie obejmuje wniesienia zamówionych towarów – tę usługę Kupujący może dodatkowo zamówić.

1.4.  Jeśli Kupujący wybiera bezpłatny odbiór osobisty w sklepie Flowerswave B.V.:

1.4.1.  Zamówione towary należy odebrać nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych po poinformowaniu Kupującego przez Sprzedawcę drogą mailową o możliwości odbioru towarów;

1.4.2.  Towary może odebrać wyłącznie osoba, która złożyła zamówienie, lub osoba, do której jest ono adresowane. Przy odbiorze towarów konieczne jest posiadanie i okazanie pracownikowi Sprzedawcy ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub nowe prawo jazdy).

1.5.  Sprzedawca dostarcza towary Kupującemu zgodnie z terminami wskazanymi w opisach towarów. Terminy te są wstępne, oprócz tego nie mają zastosowania w przypadku, gdy w magazynie Sprzedawcy brakuje pożądanych towarów, a Kupujący został poinformowany o ich braku.

1.6.  Potwierdzając niniejszy Regulamin, Kupujący zgadza się, że w wyjątkowych przypadkach dostawa towarów może być opóźniona z powodu nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego kontaktu z Kupującym i uzgodnienia terminów dostawy towarów oraz innych warunków. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy towarów w dodatkowym terminie, Kupujący może skorzystać z prawa określonego w pkt 10.1 Regulaminu – odstąpić od umowy kupna-sprzedaży towarów lub usług.

1.7.  Sprzedawca zwalniany jest z odpowiedzialności za naruszenie terminów dostawy towarów, jeśli towary te nie zostały dostarczone Kupującemu lub zostały dostarczone po terminie z winy osób trzecich lub z powodu innych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

1.8.  W momencie dostawy towarów do Kupującego, Kupujący musi wspólnie ze Sprzedawcą lub jego upoważnionym przedstawicielem sprawdzić stan przesyłki i towaru(-ów) oraz podpisać dokument przyjęcia-przekazania przesyłki. Po podpisaniu przez Kupującego dokumentu przyjęcia-przekazania uznaje się, że towar został przekazany w prawidłowym stanie, a uszkodzeń, których przyczyną nie są wady fabryczne, oraz rozbieżności w kompletności towaru(-ów) (takich, które można ustalić w trakcie powierzchownych oględzin towarów) nie ma. Jeśli Kupujący zauważy, że opakowanie dostarczonego towaru jest uszkodzone (pogniecione, mokre lub w inny sposób zewnętrznie uszkodzone), towar(y) jest (są) uszkodzony(-e) i/lub towar(y) nie jest (są) kompletne, Kupujący musi to odnotować w dokumencie przyjęcia-przekazania towaru, a także, w obecności Sprzedawcy lub jego przedstawiciela, sporządzić akt w dowolnej formie, dotyczący uszkodzenia/niezgodności przesyłki i/lub towaru. Jeżeli Kupujący tego nie zrobi, Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za uszkodzenie towarów, gdy przyczyną takiego uszkodzenia nie jest wada fabryczna oraz niekompletność towarów tylko w przypadku, jeśli te niezgodności można stwierdzić podczas zewnętrznych oględzin towarów.

1.9.  Ryzyko przypadkowego zagubienia lub uszkodzenia towarów przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania towaru Kupującemu.

1.10.  Jeśli, w oparciu o punkty 8.3-8.4 Regulaminu, Kupujący nie odbierze towarów w wyznaczonym terminie lub nie udaje się ich dostarczyć Kupującemu, a Kupujący zapłacił za towary i ich dostawę, kurier, Sprzedawca lub upoważniona przez niego osoba skontaktuje się z Kupującym w sprawie innego terminu i/lub sposobu dostarczenia towarów. Jeżeli Kupujący mimo to nie odbierze towarów lub nie uda się ich dostarczyć, towary te zostaną zwrócone Sprzedawcy, zamówienie anulowane, a zapłacone za towary pieniądze zostaną zwrócone Kupującemu, po potrąceniu opłat bankowych, obowiązujących Sprzedawcę za wykonane przelewy bankowe, opłaty za dostawę, jeśli takowa była pobierana, oraz opłaty administracyjnej w wysokości 5 EUR, jeśli była naliczana.

1.11.  Jeśli, w oparciu o punkty 8.3-8.4 Regulaminu, Kupujący nie odbierze towarów w wyznaczonym terminie lub nie udaje się ich dostarczyć Kupującemu, a Kupujący nie zapłacił za towary, takie towary zwracane są do Sprzedawcy, a zamówienie zostaje anulowane.