Preču piegāde

  1. Preču piegāde

1.1.  Preču piegādes termiņi un tarifi ir norādītiflowerauctions.net katras preces aprakstā.

1.2.  Pasūtot preces, Pircējs var izvēlēties vienu no preču izsniegšanas veidiem:

1.2.1.  Piegādā kurjers un/vai Pārdevējs vai viņa pilnvarotā persona;

1.2.2.  Pircējs var saņemt preces bez maksas “Flowerswave B.V.” veikalā.

1.3.  Ja Pircējs pasūtīšanas laikā izvēlas preču piegādi uz mājām:

1.3.1.        Pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu (adresi);

1.3.2.  Pircējs apņemas pieņemt preces pats. Pieņemot preces, nepieciešams uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu (personas apliecību, pasi vai jaunā parauga autovadītāja apliecību). Ja Pircējs personiski nevar pieņemt preces, bet preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam pretenzijas par preču piegādi citai personai.

1.3.3.  Maksā par preču piegādi uz mājām neietilpst pasūtīto preču uznešana – šo pasūtījumu Pircējs var pasūtīt papildus.

1.4.  Ja Pircējs izvēlas saņemt preces bez maksas “Flowerswave B.V.” veikalā:

1.4.1.  Pasūtītās preces ir jāsaņem ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs pa elektronisko pastu ir informējis Pircēju, ka preces var saņemt.

1.4.2.  Preces var saņemt tikai persona, kura iesniegusi pasūtījumu, vai persona, kura norādīta pasūtījuma iesniegšanas laikā. Saņemot preces, ir jāuzrāda Pārdevēja darbiniekam derīgs personu apliecinošs dokuments (personas apliecība, pase vai jaunā parauga autovadītāja apliecība).

1.5.  Pārdevējs izsniedz preces Pircējam, ievērojot preču aprakstos norādītos termiņus. Šie termiņi ir aptuveni, turklāt nav spēkā, ja Pārdevēja noliktavā nav nepieciešamo preču, bet Pircējs par to ir informēts.

1.6.  Apstiprinot šos noteikumus, Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču izsniegšana var kavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preču piegādes termiņus un citus nosacījumus. Ja Pārdevējs nepiegādā preces papildu termiņa laikā, Pircējs var izmantot Noteikumu 10.1. punktā paredzētās tiesības – atteikties no preču vai pakalpojumu pirkšanas un pārdošanas līguma.

1.7.  Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču izsniegšanas termiņu pārkāpumu, ja preces Pircējam netiek izsniegtas vai netiek izsniegtas laikus trešo personu vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu un/vai vainas dēļ.

1.8.  Preču izsniegšanas Pircējam laikā Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi ir jāpārbauda sūtījuma un preces(-ču) stāvoklis, kā arī jāparaksta sūtījuma pieņemšanas un nodošanas dokuments. Kad Pircējs ir parakstījis sūtījuma pieņemšanas un nodošanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka prece ir nodota pienācīgā stāvoklī, bet bojājumu, kuru rašanās pamats nav pieskaitāms ražošanas brāķim, kā arī preces(-ču) komplektācijas neatbilstību (tādu, ko var noteikt vizuālas apskates laikā) nav. Pamanot, ka izsniegtās preces iepakojums ir bojāts (saņurcīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), prece(-es) ir bojāta(-as) un/vai prece(-ces) ir nepienācīgā komplektācijā, Pircējam tas ir jāatzīmē preces pieņemšanas un nodošanas dokumentā, kā arī, piedaloties Pārdevējam vai viņa pārstāvim, ir jāsastāda brīvas formas sūtījuma un/vai preces(-ču) bojājuma/neatbilstības akts. Ja Pircējs nav veicis šīs darbības, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču bojājumiem, ja šo bojājumu rašanās pamats nav ražošanas brāķis, un preču komplektācijas neatbilstību tikai tad, ja šīs neatbilstības var konstatēt preču vizuālas apskates laikā.

1.9.  Preču nejaušas bojāejas vai sabojāšanas risks pāriet pie Pircēja brīdī, kad prece tiek nodota Pircējam.

1.10.  Ja atbilstoši Noteikumu 8.3.–8.4. punktam Pircējs noteiktajā termiņā nesaņem preces vai arī tās neizdodas izsniegt Pircējam un Pircējs ir samaksājis par precēm un to piegādi, kurjers, Pārdevējs vai viņa pilnvarotā persona sazinās ar Pircēju par citu preču piegādes laiku un/vai veidu. Ja Pircējs tomēr nesaņem preces vai neizdodas viņam tās izsniegt, šīs preces tiek atdotas Pārdevējam, pasūtījums tiek anulēts, bet Pircējam tiek atmaksāta par precēm samaksātā naudu, atskaitot bankas maksājumus, kas Pārdevējam bija jāsamaksā par bankas pārskatījumiem, preču piegādes maksu, ja tāda bija, un 5 EUR administrēšanas maksu, ja tāda bija.

1.11.  Ja atbilstoši Noteikumu 8.3.–8.4. punktam Pircējs nesaņem preces noteiktajā termiņā vai tās neizdodas izsniegt Pircējam un Pircējs nav samaksājis par precēm, šīs preces tiek atdotas Pārdevējam, bet pasūtījums tiek anulēts.